يكی نامه بود از گه باستان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شاهنامهی بايُسنُقری، يك نســخهی كهن و نگارهدار از شاهنامهی فردوسی است كه امروزه در «كاخموزهی گلستان» نگهداری میشود. اندازهی برگههای اين آفرينه (:اثر) ۶۲/۵ در ۸۳ ســانتیمتر اســت و ۶۴۳ رويه و ۱۲ نگاره دارد. در نگارش آن از دبيرهی (:خط) نستعليق بهره بردهاند. چون اين كتاب در ســدهی نهم به سفارش غياثالدين بايســنقر ميرزا، پسر شاهرخ و شــاهزادهی هنرپرور تيموری، فراهم آمده است، به نام او شاهنامهی بايسنقری خوانده میشود. خطاط اين آفرينه «موالنا جعفر بايسنقری» يا جعفر تبريزی است. مينياتورهای شــاهنامهی بايســنقری را دو تن به نامهای «مــال علی» و «امير خليل» كشيدهاند و جلد و شيرازهی آن كار «موالنا قيامالدين» است. اين شــاهنامه در كنار دو شــاهنامهی ديگر شاهتهماسبی و دموت از نامآورترين و شناختهشدهترين نسخههای شاهنامهی فردوسی است. همچنين شــاهنامهی بايســنقری مانند دو آفرينهی يادشده پراكنده نشده و نســخهی دستنخوردهای است. شــاهنامهی بايسنقری در ۶۸۳۱ در «برنامهی حافظه جهانی يونسكو» ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.