سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یکــی از آرمانهای آفرینش افــزودن تواناییهای خانه، شــهر و کشــور است و برای این کار اشو زرتشت درخواست میکند که خود اهورامزدا آموزگار ما باشد: «ای مزدااهورا، این از تو میپرسم: کسی که با دانایی و نیکاندیشــی برای افزایش و توانایی خانه یا شهر یا کشورش و برای گسترش آیین راستی میکوشد، کی و چگونه به تو خواهد پیوست؟» (گاتاها، یسنای13، بند61) «از پارســا و دروند، کدامیک راه درســت را برگزیده است؟ دانای روشــنبین باید مردمــان را بیاگاهاند تا نادان آنــان را نفریبد و به گمراهی نکشــاند. ای مزدااهــورا تو برای ما آمــوزگار و راهنمای اندیشهی نیک باش.» (گاتاها، یسنای13، بند٧1)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.