جشن دیگان فرخنده باد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

روز دی از ماه دی در گاهشمار زرتشتی برابر با ۵۲ آذر، ‪۹ ۲،‬ و ۷۱ دی ماه روزهایی است که به جشن دیگان ویژه شده است. واژهی دی، به چم (:معنای) آفریدن و آفریدگار است. در ماه دی، غیر از نخستین روز ماه که اورمزد نامیده میشود و نام خداوند و ســه روز دیگر، دیبهآذر، دیبهمهر و دیبهدین است. در ایران باستان نخستین جشن دیگان در ماه دی در روز اورمزد از ماه دی، خرمروز نیز نام داشــته است. در این روز که پس از شب چله است، پادشاه دیدار عمومی با مردم داشت. اکنون نیز زرتشتیان میکوشند جشن دیگان را با سرور و شادمانی برگزار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.