«امرداد» فراخوان میدهد با هم ايـران را بشناسیم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهی امرداد با آرمان شناساندن گیراییها (:جاذبهها) و دیدنیهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی و گسترش گردشگری درونکشوری در نگر (:نظر) دارد تا برترین خواستگاههای گردشگری ایران را بر پایهی سنجههایی (:معیارهایی) که در دنباله خواهد آمد به خوانندگان خود معرفی کند. در پایان سال با رای خوانندگان و گروهی از کارشناسان گردشگری برترین گیراییها معرفی میشوند. ایران سرزمینی است با طبیعتی شگرف و تاریخی دیرینه. این فالت کهن زیباییهایی طبیعی و تاریخی بیمانند و بیشماری را در دل خود جای داده است که هر کدام به تنهایی بستری برای گسترش صنعت گردشگری هستند. این صنعت هماکنون از صنعتهای پیشرو در جهان است و همهی کشورها بر سر جذب این سرمایهی بزرگ هماوردی (:رقابتی) تنگاتنگ دارند، ولی به این صنعت ولی در ایران بیمهری شده است و همدلی و هماندیشی ملی در این راستا نیازی بایسته (:ضروری) است. خوانندگان امرداد میتوانند گزارشی کوتاه همراه با عكس از گیراییهای شهر یا استان خود را برای معرفی به هفتهنامهی امرداد بفرستند. عكسها و گزارش خود را میتوانید به شمارهی: 09١98040593 تلگرام و واتساپ یا به نشانی: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬ بفرستید. گزارشها و عكسهای شما در هفتهنامه و تارنمای امرداد منتشر خواهد شد. در پایان سال با دیدگاهسنجی از خوانندگان و رای کارشناسان استانهای برتر گردشگری ایران شناسانده خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.