ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهي امرداد از هنگام بنيادگذاري تاكنون، همواره از پشتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشــتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، با مبلغی امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. ١- بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهریاري -2 بانوي ارجمند دکتر بهناز فیروزمند -3 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند 4 - یک تن نیکاندیش بهیاد دکتر خدایار خسروي 5 - سرور ارجمند همایون مهرزاد -6 سرور ارجمند سیاوش -7 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد کوچكي(خادم) -8 سرور ارجمند مهدي حاجهاشمي -9 بانوي ارجمند فریدا رمداني 0١- سالنمای وزین راستی ١١- بانوی ارجمند فریچهر خسروان 2١- سرور ارجمند دکتر فرهنگ سالمتي 3١- بانوي ارجمند سیمیندخت خدادادي 4١- بانوي ارجمند نگار رنگبست 5١- بانوي ارجمند مهري رستمي به یاد کیخسرو خداداد رستمي 6١- بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري 7١- بانوی ارجمند مهین(خرمن و آبادان) سالمتی 8١- سرور ارجمند رضا یوسفي 9١- سرور ارجمند فریدون گشتاسبي اردکاني -20 ســرور ارجمند عبدالكریــم بهزادنژاد به نامگانهي ارباب فریدون رشیدي ١2- سرور ارجمند پویا یزدانی -22 بانوی ارجمند مهین بانو نوروزیان -23 سرور ارجمند دکتر ایرج نوروزیان -24 ســرور ارجمند افشــین نامدار به نامگانه روانشاد بهرام رستم نامدار -25 بانوی ارجمند همایون سامیا -26 به یاد روانشاد دکتر ایران ایرانپور -27 بانوی ارجمند میترا کیانپور -28 بانوی ارجمند مهندس آرمیتا افالتون آبادیان -29 سرور ارجمند دکتر کامران افضل -30 سرور ارجمند امیر پیراسته ١3- سرور ارجمند آرش محمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.