بنگاه یزدگـرد با زور پول ویران شد

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گروه رویداد

نمای بنگاه فرد شیشه (یزدگرد) که 17 روز از ثبت اضطراری آن در فهرست میراث ملی میگذشت زیر چنگال بیلهای مکانیکی از پا درآمد. به گزارش ایلنا، چندی پیش بنگاه فرد شیشــه (یزدگرد) که پیشینهی ساخت آن به پایان روزگار قاجار و آغاز دوران پهلوی میرســد با شمارهی 3217۰ در فهرست میراث ملی ثبت اضطراری و در بیخبری میراثفرهنگی ویران شد. دالور بزرگنیا مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری تهران، با اعالم بیخبری از این رخداد گفت: هنگامیکه سازهای ثبت اضطراری میشود به این چم (:معنی) است که میخواهند جلوی ویرانی بیشتر گرفته شود. محسن شیخ االسالمی معاون میراثفرهنگی تهران، نیز دراین باره گفت: هنگام باخبری از تخریب در تماس با شهردار منطقه 12 دستور توقف ویرانی صادر شــد. بــا این همه بخش شایان توجهی ازسازه ویران شده است. او با اشاره به اینکه این تخریب به راین (:دلیل) ناهماهنگیهای شــهرداری منطقهی 12 رخ داده است افزود: با وجود آنکه شهردار منطقه دستور داده بود که این سازه نباید ویران شود، گویا کارشناسان و دســتاندرکاران ناحیهی ۵ شــهرداری منطقهی 12 دســتور شهردار را جدی نگرفتــه و درصدد ویرانی برآمدهاند. میراثفرهنگی ثبت اضطراری این ســازهی تاریخی را به شــهرداری ارایه داده، ولی گویا زور پول از میراثفرهنگی بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.