12 دیماه، روز رشت

Amordad Weekly Newspaper - - News -

رشت بیش از 4/5 سدهی پیش مرکز گیالن شد و در گذشته، مرکز نخستین استان ایران بوده است. با توجه به فرهنگ مردم آن و جای گرفتن در جادهی ابریشــم، از دیرباز به عنوان دروازهی اروپا همواره به عنوان دروازهی شهریگری (:تمدن) نوین از آن یاد میشود. این شهر در سال 5۱۰۲ میالدی به شبکهی شهرهای خالق جهان به عنوان شهر خالق خوراکشناسی زیر نظر یونسکو پیوست. رشت تنها شــهر ایران به همراه ۸۱ شهر دیگر جهان است که در زمینهی خوراکشناســی در یونسکو ثبت شد. از ســال 4۹۳۱ خورشیدی با کوششهای بیوقفهی مردم و پشــتیبانی شهرداری رشت، روز ۲۱ دی با عنوان روز رشت ثبت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.