پهلوانی از دل مردم

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده سمیرا کاظمیفرد

به نام خالق پهلوان او پوریای ولی نبود. او هیچکس نبود. او خودش بــود. بگذار دیگران را به نــام او و با حضور او بســنجیم. او مبنا و معنای آزادگی است ... و او هرگز به طبقهی خود پشت نکرد. پنجم شــهریور ۹۰۳۱ پسری چشم به جهان گشود که سالها بعد ایران و ایرانی به وجودش بالیدند. ۶۱ سال هموند تیم ملی کشتی ایران بود و ۰۱ مدال گرفــت این بدان چم (:معنی) است که در بیشتر مســابقات یک پای فینال بوده، دومین جهانپهلوان تاریخ ورزش کشور پس از به دســت آوردن بازوبند پهلوانی و در کنار مردم بودن. پس از ۱5 سال از تاریخ درگذشتش، یعنی ۷۱ دی ماه ۶4۳۱ هنــوز در دل مردم جای دارد، حتی نســلی که او را ندیده است! زیرا روش و منشــی که برگزید تبدیل به یک مکتب شد، مکتــب آزادگی، عدالــت و منشهای واالی پهلوانی و این بزرگمرد کســی نیســت جز جهانپهلــوان غالمرضــا تختی. به راســتی پهلوانی به چه شکل به دست میآید؟

خاطرهای از این جوانمرد

روزی به سلمانی میرود، استادکار حضور نداشته است و شاگرد سلمانی درخواست دارد که افتخار کوتاه کردن ســر پهلوان را داشــته باشــد که شوربختانه به خاطر کمتجربگی موهای آقاتختی را بد کوتــاه میکند، جهانپهلوان به شــاگرد ســلمانی میگوید موهایم را از ته بزن، اســتاد سلمانی وقتی وارد مغازه میشود با یک برخورد تند شاگردش را مقصر میداند اما آقاتختی وارد ماجرا میشود و میگوید ایشان را دعوا نکنید من خودم خواستم موهایم را از ته بزند تا تقویت شود وگرنه ایشان آرایشگر قابلی هستند. آبروی یک انســان را خریدن کار هر کســی نیســت، اگر خودمان در این جایگاه باشــیم و چنین چیــزی در زندگیمــان رخ دهد چه واکنشی خواهیم داشت؟ جهانپهلوان غالمرضا تختی قلندر آزادهای بود که قهرمانی در رکابش پهلوانی آموخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.