گشایش دبیرستان فیروز بهرام

Amordad Weekly Newspaper - - News -

ساخت دبیرستان فیروزبهرام در ۸۱ اردیبهشت ماه ۱۱۳۱خورشیدی، بر روی زمین انجمن زرتشــتیان، به سرپرستی نیکاندیش اردشیر کیامنش و به رهنمونی و دستیاری ارباب کیخسرو شاهرخ آغاز شد و در دوم دیماه همان سال گشایش یافت. این دبیرســتان از دهش رادمنش بهرامجــی بیکاجی به نامگانهی فرزندش، فیروز، ساخته شــد. فیروز، که زادهی شهریورماه ۱274 بود، در هشتم ديماه ٥۱٩۱میالدي کشته شد. از گذشــته تاکنون بســیاری از نامداران و فرهیختگان ایرانزمین در این دبیرســتان، که یادگاری نیک از زرتشــتیان است، بالیده و پروریده شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.