درخشش نوجوان زرتشتی در ربوکاپ آسیا

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد گوهر برومندی

نوجوان زرتشتی مقام نخســت سوپرتیم در لیگ ربات فوتبالیست سبکوزن ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد. آرین بهمــردی در قالب تیم پنــج نفره با نام «تایگر» در بخش دانشآموزی دومین دورهی ربوکاپ آســیا و اقیانوسیه شــرکت کرد. وی جایگاه نخســت در سوپرجام لیگ را به دست آورد. همچنیــن در لیــگ ربات فوتبالیســت سبکوزن به مقام دوم رسید. آرین بهمردی، زادهی 4۸۳۱ دورهی دبستان را در جمشیدجم گذرانده و هماکنون دانشآموز پایهی هشتم دبیرستان دورهی نخست عالمه حلی ٥ است. وی زمانی که در پایهی سوم دبستان درس میخواند به دنبال دلبستگی شخصی با رشتهی رباتیک آشنا شــد و این رشــته را تا مرحلهی پیشرفته ادامه داد و در نخستین تجربهی حضور در میدانهای رقابت به پیروزی رسید. وی دربارهی مقامی که آورده است و چگونگی برگزاری مسابقهی دانشی (:علمی) گفت: این دوره در دو بخش دانشــجویی و دانشآموزی و در 22 لیــگ با حضور بیــش از 0٥2 تیم از 6۱ کشــور جهان دربرگیرنــدهی مالزی، روسیه، سنگاپور، چین، ژاپن، آمریکا، انگلیس، برزیل، تایلند، اســترالیا، آلمــان، کرهجنوبی، امارات، قزاقستان، افغانستان و تیمهای ایران پیگیری شد. تیمهای گوناگون دانشجویی و دانشآموزی از سراســر کشور به مدت 2 روز افزون بر ارایه دســتاوردهای رباتیک خود، در مسابقه هم شرکت میکنند. دومین دورهی ربــوکاپ آسیا-اقیانوســیه ۸۱02 به عنوان بزرگترین مسابقهی دانشی آســیا از 6۱ تا ٩۱ به میزبانی دانشــگاه آزاد واحد قزوین در محل نمایشگاههای جهانی کیش برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.