ایریستنام اوروانو یزه میده یا اشه اونام فره وشیو

Amordad Weekly Newspaper - - News -

همکار امرداد، بانوی ارجمند گوهر برومندی، درگذشت مادر بزرگوارتان روانشــاد پروین مهربان مهروزیاد زرتشــتی را آرامش باد میگوییم. دیرزیوی و شادزیوی بازماندگان را از اهورامزدا خواستاریم. هفتهنامه امرداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.