شمارهي آينده، شنبه 22 دیماه چاپ ميشود

Amordad Weekly Newspaper - - News -

صنــدوق پســتي: تهــران 15855/144 تلفــن: 88325330-31 نمابــر: 89786548 تارنمــاي امــرداد: ‪ZZZ DPRUGDGQHZV FRP‬ رايانامــه: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬

امرداد: تهران، كريمخانزند، خردمند شــمالي، كوچهي شــهيد اعرابي(3)، شــمارهي4، اشكوب 3 چــاپ: ايـــــران چــاپ، خيابــان ميــــــرداماد، نفــت جنوبــــــي، روزنامــه اطالعــات. پخــش: ايــران چــاپ

امــرداد در ويرايــش نوشــتهها آزاد اســت. همــهي نوشــتههاي چــاپ شــده، ديــدگاه امــرداد نيســت. نوشــتههاي داده شده به امرداد بازگردانده نميشــود. چاپ نوشتههاي امرداد تنها با آوردن نام امرداد آزاد است.

با درود به فروهر پاك روانشــاد جمشيـــد جاماسيان و ســپاس از پلگذار ايشان، كيخسرو كيانپور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.