روزگار سختی است مهربانی باید ...

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

بیگمان خاســتگاه آیینهــای جوانمردی که بهترین نمود آن در ورزشهــای زورخانهای و پهلوانی دیده میشــود ایران است. در این میان میتــوان از آیین زیبای گلریزان که جنبشــی گروهــی بــرای همدلی و رســیدگی بــه درد دوست، خویشاوند، همســایه و یا حتا بیگانهای دردمند اســت یاد کرد. مردمی کــه این روزها زیر بار دشواریهای اقتصادی کمر خم کرده اما ایستادهاند هنوز هم دست از مهربانی بر نداشته و در جایجای کشــور نشــانی از مهرشــان را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.