سه ایرانی در فهرست ۰۵ دانشمند زن آسیا

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده فرشته جمشیدی

انجمن آکادمیهای علوم و مجامع علمی آســیا )$$66$( نام ســه بانوی ایرانــی را در کتاب «شرح حال دانشــمندان زن آسیا» در فهرست ۰۵ دانشمند خود ثبت کرد. طاهره کاغذچی و زهرا امامجمعه، دو دانشمند ایرانیای هســتند کــه در نامهای از ســوی فرهنگستان علوم ایران برای معرفی به عنوان برجســتهترین زنان آســیا در علوم و مهندسی به انجمن آکادمیهــای علوم و مجامع علمی آسیا معرفی شدهاند. گزینش برترینهای آسیا با بررســی نامزدهای معرفیشده از سوی ۰۳ آکادمی در منطقهی آســیا و اقیانوســیه انجام شده است. طاهره کاغذچــی عضو گروه علوم مهندســی فرهنگســتان علوم و اســتاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و زهرا امامجمعه استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. افــزون بر دو دانشــمند ایرانی معرفیشــده از ســوی فرهنگســتان علوم ایران، یک دانشمند زن ایرانیتبار دیگر به نام مهشــید فیروزی نیز از سوی آکادمی علوم استرالیا به عنوان یکی از دو دانشمند زن برجستهی کشور استرالیا معرفی شده است که نام و زندگینامهی وی نیز در این کتاب چاپ شده اســت. وی مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشــد مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا دارد. کتاب «شــرح حال دانشــمندان زن آسیا» که دربردارندهی پاســخهای هر یک از ۰۵ دانشمند برجســته زن آسیا به ۹ پرســش است، با آرمان ارایهی الگوهای شایسته برای دختران و زنان و تشویق آنان برای پیشرفت و ادامهی تحصیل در رشتههای علمی منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.