پایهگذار کبریت توکلی خاموش شد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

مهندس تقی توکلی، از پیشگامان و کارآفرینان ایرانی، در پی نارسایی ریوی در 7۸ سالگی و در ۸1 دیماه 1397 در تبریز درگذشت. او بنیادگذار کبریت توکلی و پایهگذار صنعت نوین ایران در آذربایجان و کرمان است. او ســال 131۰ خورشیدی در تبریز زاده شــد. وی از دانشآموختگان دبیرستان البرز تهران و دانشگاه نبرسکای آمریکا بود. مهنــدس توکلی از بنیادگذاران اصلی صنعت ماشینســازی تبریز و مس سرچشمه و مالک کبریت توکلی نیز بود. بیشــتر مــردم آذربایجان کار بنیادیــن او را راهانــدازی کارخانهی ماشینســازی در باختر (:غرب) تبریز و در سال ۵۴31 میدانند، ولی کارخانههایی دیگری مانند پمپایران، موتوژن، ایدم، کمپرسورسازی، و شرکت گسترش صنایع ریلی، نیز بخشی از خدمات او هستند. وی پس از انقالب از مســوولیتهایش در کارخانهی ماشینسازی تبریز کناره گرفت و با کولهباری از تجربه در کارخانه کبریتســازی توکلی ســرگرم کار شــد. او در ســال ۵۸31 خورشــیدی از سوی فرهنگستان علوم بهعنوان مهندس برجسته کشور برگزیده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.