پیمانی برای حذف ایران

راه الجورد بیراههای در برابر راه ابریشم

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد نگار جمشیدنژاد

راه الجورد؛ بیراههای برای دور زدن ایران

گشایش راه الجورد پرسمانی (:مسالهای) است که ایــن روزها دوســتداران تاریخ و فرهنگ و توســعهی پایــدار اقتصــادی ایرانزمین را بیشازپیــش نگران کرده اســت. نگرانی این گروه از ایراندوستان نه به شوند (:دلیل) نگرانی از دادوســتد و پیشــرفت اقتصادی کشورهای همسایه بلکه به شوند پشت پردههای دور زدن ایران و دور کردن آن از بازرگانی امروز جهان حتا به بهای طوالنیتر شــدن این راه و هدر دادن زمان و صرف ســرمایهی بیشتر از سوی کشورهای همپیمان آن است.

حذف ایران از پیشینهی چندهزارسالهی راه ابریشم

در 22 آذرمــاه 1397 خورشــیدی روزنامــهی «افغانســتان ما» دربارهی گشایش راه الجورد نوشته است: «در هفتهی جاری دهلیز ترانزیتی و تجارتی راه الجورد رسما با ارسال محمولههای صادراتی از افغانســتان توسط رییسجمهور و نمایندگان پنج کشــور عضو این مسیر افتتاح میشود. راه الجورد در حقیقت احیای راه ابریشم قدیم بوده که قدامت آن به حدود ۰۰۰2 ســال قبــل از امروز برمیگــردد و از این طریق و به صورت عمده، الجورد و سایر سنگهای قیمتی افغانســتان به کشورهای قفقاز، روسیه، بالکان، اروپا و شمال افریقا منتقل میشد.»

پیشترمهدیاشرفیمدیرکلدفترسرمایهگذاری و تشــکلهای معاونت حملونقــل وزارت راه و شهرســازی در گفتوگو با مهر با اشــاره به امضای موافقتنامهی الجورد از سوی افغانستان یادآوری کرد: با امضای این توافقنامه، افغانستان از راه خط ریلی ترکمنستان و سپس خط دریایی ترکمنباشیـباکو در دریای کاسپین، عمال ایران را دور میزند و از راه ترکیه به اروپا میرســد. در نتیجه، ساخت خط ریلی خوافـهرات، که ایران در حال ســاخت آن است، بیاثر خواهد شد. وی یکی دیگر از سرمایهگذاریهای رقیب ترانزیت ایــران را ســرمایهگذاری ۰۵۸ میلیون دالری روسها در ســاخت خطوط ریلی شمال دریای کاسپین برشمرد و گفت: بهرهگیری از این خط ریلی تا ســال ۰3۰2 در واقع به زدودن ایران از توسعهی منطقهای میانجامد. مدیرکل دفتر ســرمایهگذاری و تشــکلهای معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی، این خــط ریلی را که جادهی ابریشــم جدید نامیده میشود، یکی از مهمترین رقبای ترانزیت ایران، معرفی و افزود: در صــورت بهرهبرداری از این خطآهن، ۵2 درصد مناســبات بازرگانی چین و اروپا تا 13 سال آینده از این راه انجام خواهد شد.

راه الجورد، پیمانی شوم برای ایران

دکتر میرمهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک در گفتوگو با امرداد با اشاره به اینکه در ۵1 نوامبر 71۰2، توافقنامــهی راه الجــورد میان افغانســتان، ترکمنستان، جمهوری باکو، گرجستان و ترکیه امضا شــد گفت: این راه به روشنی کوتاهترین مسیر خشکی افغانستان، ایران و ترکیه را کنار گذاشته اســت تا راه طوالنیتر و سختگذرتر خشکی-آبی-خشکی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری باکو، گرجستان و ترکیه را جایگزین آن کند، با آنکه ایران و افغانســتان، نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک دارند. این در حالی اســت که افغانســتان به شوند دسترسی نداشتن به دریا، به گونهی طبیعی از نگر (:نظر) ترانزیتی وابسته به دو کشور ایران و پاکستان اســت و تاکنون بیشترین ترانزیت زمینی افغانســتان با کشــورهای جهان در دو بندرگاه بندرعباس ایران و کراچی پاکســتان بارگیری و از خاک این دو کشور به افغانستان فرستاده میشــوند. وی دربارهی انگیزههای سیاســی گشــایش این راه افزود: ملت ایران جداسازی قفقاز از ایران (با پیماننامههای شوم گلستان 1۸13 و ترکمانچای ۸2۸1)، جداسازی ســلیمانیه از ایران (با قــرارداد ارزروم 7۴۸1)، جداسازی هرات و افغانستان از ایران (با پیمان پاریس 7۵۸1)، جداســازی کالت و بلوچستان از ایــران (بــا حکمیت گلداســمیت 1۸71 و ،)1۸72 جداســازی فرارود، خوارزم و خیوه از ایران (با قرارداد 1۸۸1) را هرگز از یاد نبردهاند و نمیبرند ولــی غفلت یادآوری پیشــینهی فرهنگی پیوندهای مشترک تاریخی کشورهای وارث تمدن ایرانی دردی است جانکاه که به عنوان ریشهی بیشتر فرصتسوزیهای چهار دههی گذشته میتواند انگاشته (:تلقی) شود. به راســتی چرا از آغاز دههی ۰7 خورشــیدی و هنگامهی فروپاشــی شــوروی، دولت وقت کوچکترین حساســیتی به این مهم نکرد و نهتنها به آســانی فرصت تاریخی پیوند دگربار سرزمینهای جداشــده از مادر میهن را که به 17 شهر قفقاز نامور بودند از کف داد بلکه آن را به رقیبی منطقهای چون ترکیه سپرد؟ یک دهه پس از آن در افغانستان دوران طالبان نیز این قصور آشکار، دوباره و در قالبی دیگر تکرار شد.

غفلت پرتامل ایران؛ فرصتطلبی ترکیه

ایــن اســتاد دانشــگاه در دنباله با یــادآوری فرصتهای ازدســترفتهی ایــران در جذب کشــورهای وارث تمدن ایرانی و بهرهبرداری کشورهای همســایه از این غفلت گفت: این بار نیــز در کوتاهی دولت وقــت ایران که در آن، امتگرایــی جهانوطن بــر ایرانگرایی برتــری دارد، نهتنهــا عرصــهی فرهنگی و اجتماعی هازمان (:جامعهی) افغانســتان، بلکه توانمندیهای اقتصادی و سیاسی افغانستان در دسترس ترکیه قرار گرفت !!! ترکیه به عنوان دولتــی فرصتطلب همواره جــای خالی پرتامــل ایــران را در زمینههای سیاســی، فرهنگی با کمترین وجوه مشترک پرکرده و از مزایای آن بهرهمند شده است. پس، در چند دههی گذشته و بر پایهی برنامهی مدون، چه در قفقاز، چه در سرزمینهای مسیر فرارود، چه در افغانســتان و پاکســتان به جای راهبرد نداشتهی بلندمدت دولتی مقتدر و ایرانگرا، دشمنان تاریخی منطقهای و فرامنطقهای ایران اهورایی در راســتای تضعیف پیوند اتحادیهی ایرانیتباران کوشیدهاند و پیروز بودهاند. ســخن پایانی این اســت که کوتاهــی ما در بهرهبــرداری از جایگاه زرین ایران بر ســر راه تجارت خاور و باختر جهان زیانی بزرگ را برای امروز و فردای کشورمان در بردارد. چه شد که راه الجورد جایگزین راه ابریشم شد؟! پرسشی است که هیچ پاسخی برای آیندگان نخواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.