پیشرفت ماندگار نیازمند آگاهی تاریخی است

در نشست رونمایی کتاب «حضور ایران در جهان باستان»

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد بامداد رستگار

نشســت رونمایی، نقد و بررسی کتاب «حضور ایران در جهان باستان» نوشتهی سیداصغر محمودآبادی، که با همکاری هفتهنامهی امرداد و نشــر بَرَسم به چاپ رسیده است، دهم دیماه 1397 خورشیدی با باشندگی دکتــر روزبه زرینکــوب، دکتر آرزو رســولی، دکتر سیروس نصراهللزاده، دکتر عسکر بهرامی ، سیداصغر محمودآبادی (نویسندهی کتاب) و با گردانندگی فرشید خدادادیان در سرای اهل قلم برگزار شد.

تاریخباستاندلیلماناییایراندرمیاندیگرتمدنها

فرشید خدادادیان دانش آموخته و پژوهشگر تاریخ و گردانندهی این نشســت با یادآوری اینکه این کتاب نشــان میدهد در سدهی نوزدهم و بیستم میالدی پژوهشگران، مردمشناسان، تاریخنگاران و صاحبان خرد و اندیشــه در ایران و باخترزمین (:غرب)، نســبت به تاریخ گذشتهی ایران، مردم و فرهنگ آن بسیار اندیشیدهاند گفت: در پی رسیدن به حقایق و رخدادهای تاریخ ایرانزمین، نکتهها و گفتههای تازهای از سوی این پژوهشگران به دست آمده اســت. در این راســتا، مردم این سرزمین به گذشتهی ارزشی خویش که بیگفتوگو ماندگاری و نامیرایی فرهنگ ایرانی در پهنهی آشفتهی تاریخ را سبب شــده است، آگاه شــدهاند و این آگاهی مانایی و پایایی ایران در میان شــهریگریهای (:تمدنهای) دیگر را در پی داشته است.

پیشرفت ماندگار نیازمند آگاهی تاریخی است

بابک سالمتی، مدیرمسوول و سردبیر هفتهنامهی امرداد، گفت: پیشــرفت هر کشوری به دانشهایی همچون مدیریت، اقتصاد و مهندسی راستین نیاز دارد اما اگر خواهان توســعهی پایدار و پیشــرفت ماندگار باشــیم، نیازمند این هســتیم که تاریخ و استورههای ســرزمین خود را بشناسیم و با بررسی و نقد گذشــته از تکرار رخدادهــای ناگوار تاریخی جلوگیــری کنیم تا آنها را دوباره تجربه نکنیم. در ایران آگاهی از تاریخ آنچنان نیســت و کمآگاهی ما از تاریخ کشــورمان شوندهای (:دالیل) بسیاری دارد که بایسته اســت بررسی و برطرف شود. وی مهمترین شوند این مســاله را نداشتن کتابهای تاریخی خوب، روان و جذاب دانست و افزود: بیشتر کتابهای تاریخی به اندازهای دشــوار هستند که خواننده باید چندیــن بار یک پاراگراف را بخواند تا منظور نویسنده را درک کند. امیدوارم استادان تاریخ یاریگر دانشجویان این رشته باشند تا با بهرهگیری از دانــش و فن نویســندگی، ترجمــه و برگردان، کتابهایی را بنگارند که مردم را با تاریخ و گذشتهی خود آشتی و پیوند دهد.

محمودآبادی از نسل استادان همهچیزدان است

دکتر روزبه زرینکوب، اســتادیار و مدیرگروه تاریخ دانشــگاه تهران، در آغاز سخنانش جایگاه دانشی نویسندهی کتاب «حضور ایران در جهان باستان» را یادآور شــد و گفت: دکتر محمودآبادی از نســل استادان همهچیزدان است. او آگاهی گستردهای در زمینهی تاریخ دارد و پس از ۵3 ســال تدریس و پژوهش به سراغ بخش ویژهای از تاریخ ایران یعنی تاریخ ایرانباستان رفته است. نویســندهی کتاب «سقوط ساســانیان» در دنباله با بیان اینکه ویژگی تاریخ ســرزمین ما این است که بخشــی از تاریخ جهان اســت، گفت: بسیاری از کشــورهای بزرگ جهان از این ویژگی برجسته بیبهره هستند و از این رو نگارش این کتاب را که توجه خواننده را بــه این ویژگی جلب میکند باید ارج گذاشت. کتاب «حضور ایران در جهان باستان» برآیند زیستن نویسنده با تاریخ است. برای آفرینش چنین کتابی باید از خود گذشت و کسی میتواند این کار را انجام دهد که مردم و سرزمینش را ارج بگذارد که دکتر محمودآبادی این کار را کرده است.

جایکتابحضورایراندرجهانباستان،خالیبود

دکتر آزاده رســولی، استادیار دانشــکدهی ادبیات و علوم انســانی و هموند هیاتعلمی گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشــتی، با برشمردن ویژگیهای کتاب حضــور ایران در جهان باســتان گفت: بسیاری از دوســتداران تاریخ از ما میخواهند کتابی جامع در زمینهی تاریخ ایرانباســتان به آنها معرفی کنیم، برای ما همواره معرفی چنین کتابی دشوار بوده که خوشبختانه حضور ایران در جهان باستان جای خالی چنین کتابهایی را پر کرده اســت. وی افزود: در آغاز اروپاییان در زمینــهی تاریخ ایرانباســتان کار کردند و پژوهشــگران ما از آنان تاثیــر گرفتهاند. اینکه بتوانیم جدا از دیدگاه اروپاییان برداشــت خود از جستارهای گوناگون تاریخ ایرانباستان را ارایه دهیم بسیار ارزشمند اســت و این موضوع در کتاب استاد محمودآبادی رخ داده است.

کتابی که برآیند سالها مطالعه و پژوهش است

دکتر عســکر بهرامــی، همونــد هیاتعلمی دایرهالمعارف اســالمی و نویســندهی «تاریخ اســاطیری ایران» به اهمیت چاپ کتابهایی همچون حضور ایران در جهان باستان پرداخت و گفت: وضعیت نشر با توجه به اوضاع اقتصادی کشور خوب نیســت. این دشواریها انگیزهی کنشگران (:فعاالن) حوزهی چاپ را کم میکند. در چنین فضایی بایسته است از نویسندهای که سالها بر روی یک کتاب کار و یا ناشری که در این زمینه سرمایهگذاری میکند ارجگذاری کرد.

نگارشتاریخعیالمازمزیتهایکتاباست

دکتر ســیروس نصراهللزاده، هموند هیاتعلمی پژوهشــکدهی زبانشناســی پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگــی، دربارهی کتاب حضور ایران در جهان باســتان گفت: این کتاب برآیند تجربهای ۰3 ســاله و تجربهی آموزگار بودن نویســنده اســت. از همین روی نویسنده از قیدوبندهای پژوهشــی رها شده و کتاب را با نثری روان نوشته است. یکی از برجستگیهای کتاب این است که با تاریخ ایالم آغاز میشود. دربارهی ایالم کارهای خوبی ترجمه شده است و اگر از بخشبندیهای این کارها در کتاب دکتر محمودآبادی بهره برده میشد، بهتر بود. به باور مــن فصلهایی که به داریوش هخامنشــی و مزدک ویژه شده از بخشهای خوب کتاب است.

تاریخ ایران باستان را با عشق نوشتم

دکتر سیداصغر محمودآبادی دربارهی تازهترین نگارش خود گفت: حضور ایران در جهان باستان ۴1 سال چشمبهراه چاپ بود، بیشتر ناشران نگاه بازاری به این کتاب داشتند و در پایان نشر بَرَسم چاپ آن را پذیرفت. از این رو از مدیرمسوول این انتشارات،سپاسگزارم. وی افزود: این کتاب را با عشــق نوشتم و آنچه مرا وادار به نگارش آن کرد حس کنجکاویای بود که هیچگاه تســکین نیافت. همیشه دوست داشتم بدانم نیاکان ما چگونه میزیستند. تاریخ ایرانباستان برای ما ایرانیان موضوع تازهای است و بر این باورم که آیندگان راههای جذابتری را خواهند پیمود. این نویسنده در دنباله گفت: منابع این کتاب تا پایان سدهی بیستم است. من فرزند این سده هستم و کتاب هم در همین سده نوشته شد. میتوانســتم منابع تازه را از سدهی بیست و یکــم به آن بیفزایم، اما ترجیح دادم یافتههای تاریخی سدهی 21 را به فرزندان این سده بسپارم.

کتاب سرمایهی ملی است

دیناز دهنادی، مدیرمسوول انتشارات برسم، با پافشــاری بر اینکه کتاب سرمایهی ملی است گفت: با نگارش کتابهــای تاریخی میتوان واقعیتهایی را که در گذشــته رخ داده است به آیندگان یادآور شد. امیدوارم در ثبت درست تاریخ کوشا باشیم چراکه این میراث از نیاکانمان به ما رسیده است و باید به دست آیندگان برسد. نبود جداسازی در بخش دبیرهی (:خط) ایالمی که خواننده را ســردرگم میکنــد، تکرار برخی منابع کتاب و ناهماهنگی در فهرست اعالمها از کاستیهایی بود که سخنرانان از آن یاد کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.