شود کوه آهن چو دریای آب

شیوشگان، جایگاه انسانهای نخستین در کرمان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده مهیندخت دهنادی

«شیوشــگان» نام ارزشــمندترین منطقهی کرمان اســت که کمتر به گــوش ما خورده اســت. ارزشــمند اســت چراکه به گفتهی باستانشناســان پیشینهی فســیلهای این منطقه بــه روزگاری برمیگــردد که کرمان پوشــیده از گیاه بوده و بارها به زیر آب رفته اســت. پیشــینهی فســیلهای آن به ۰۰5 میلیون سال پیش میرســد. از سوی دیگر، در برخی بنمایهها (:منابع) از کوه شیوشگان (صاحبالزمــان) که غارها و دســتکندهای بســیار دارد به عنوان زیســتگاه انسانهای نخســتین نام برده شده است و دیرینگی کوه شیوشگان، که در گذشته به عنوان نماد آیین مهرپرســتی در کرمان شناخته میشد، به ۲۱ هزار ســال پیش برمیگردد. سنگنگارههای دســتکند بهجامانده بر روی کوه این ادعا را ثابت میکند. در این گسترهی ۰6۲ هکتاری یک دژ ساسانی با دیرینگی ۰۰5۱ ســال هست که هنوز ثبت میراثفرهنگی نشــده اســت. غیر از آن آثار باســتانی بیمانندی چون سایهی نگار نیمرخ انسان، ســایهی نگار پرنده، قلعهدختر ۰۰۰3 ساله، قلعهی اردشیر، گنبد گبری ۰۰۰3 ساله، بند مدین (ســد باستانی)، آسیابهای سنگی، بند مملکت (سدی باســتانی)، تخت دریایی قلی بیک، بــاغ دورهی صفویه بیرم آباد و ... جای دارد که میتوان به عنوان منطقهی ویژه گردشگری از آن نام برد. ایــن منطقــهی باســتانی-تاریخی در خاور (:شــرق) کرمان با چنین پیشینهای ناشناخته مانده است و در این چند سال گذشته، پروژهی بام کرمان در این بخش در حال انجام اســت که این منطقه را در برابر آســیبهای جدی نهاده است. این پروژه، ســاخت مجموعهی گردشــگری شــامل هتل، رســتوران، تلهکابیــن و ... را در پیش گرفته اســت که برای ســاخت آن بخشی از کوه شیوشگان ویران شده، درختان بسیاری بریده شدهاند و غارهای دستکند که ارزش باالیی دارند در معرض ویرانی هستند. برای ســاخت این پروژه در سال ۱394 قطعه زمینی به گســتردگی ســی هزار مترمربع در کوههای صاحبالزمــان کرمان از ادارهی راه و شهرســازی این استان به شهرداری کرمان واگذار شد. بر پایهی آنچه در پیمان ساخت این مجموعه آمده اســت، پروژهی بام کرمان در راســتای اجرای سیاستهای کالن دولت و در «قانون برنامهی چهارم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی» و مادهی ۸۸ «قانــون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در دستور کار نهاده شــد. قانون نامبرده کاهش کارگزاری دولــت و نهادهــای عمومــی و واگــذاری کارهای اجرایی پروژههای عمرانی به بخش خصوصی و غیردولتی و دســتورهای اجرایی بخشنامهی بودجهی ســال 6۸ شهرداریها را دربرمیگیرد، اما ســرانجام پیمان ســاخت مجموعــهی تفریحی، فرهنگی، رســتوران، هتل و خدمات بازرگانــی بام کرمان با توجه به درج آگهی فراخوان دادهشده در تاریخ ۰۱ دیماه 93 و با موافقت شــورای شهر کرمان با باشــندگی (:حضور) اســتاندار کرمان میان شهرداری وقت کرمان و شرکت زیبا سازهی توس گام و به نمایندگی از ســوی موسسهی مالی و اعتباری عسکریه بسته شده است. هرچنــد کنشــگران میراثفرهنگــی برای جلوگیری از اجرای این پروژه از راه اعتراض به مراجع قانونــی و نامهنگاریهای گوناگون کارهای بسیاری انجام دادهاند و پاسخ پایانی این بــود که جلوی پــروژهی عمرانی گرفته شود، ولی شوربختانه خبری نشد و گفتند که توقف پروژه شدنی نیست چراکه زیان مالی به شرکت وارد میشود. برای انجام چنین پروژههایی هم از ســازمان محیطزیست و هم ســازمان میراثفرهنگی اســتعالم گرفته میشــود و برای ساخت بام کرمان هر دو ســازمان وقت پروانهی ساخت آن را صادر کردهاند. ســازمان میراثفرهنگی میگوید منطقهای که هتل در آن ساخته میشود جزو منطقهی میراثفرهنگی نیست و کنشگران این حوزه نیز بــر این باورند که با وجود دژ ساســانی در ۰۰۱ متــری این پروژه، این گســتره در خطر است. از ســوی دیگر، میراثفرهنگی میگوید به دنبال گســترش گردشــگری و ســودآوری در این بخش است و پاداندیشان (:مخالفان) این طرح میگویند که چشمانداز باستانی شهر ویران شده است. گویا با این روند به زودی افزونبر ســایهنگار نیمرخ انســان و سایهنگار پرنده، تلکابین نیز بر کوه شیوشگان سایه افکند!

«شیوشگان» نام ارزشــمندترین منطقهی کرمان است، چراکه به گفتهی باستانشناســان پیشینهی فســیلهای این منطقه به دورهای برمیگردد که کرمان پوشــیده از گیاه بوده و بارها به زیر آب رفته اســت و پیشینهی فسیلهای آن به 500 میلیون سال پیش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.