دستور مصدق برای راهاندازی بیمهی تامیناجتماعی

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده جمال پیرهمرد

پیشینهی پرسمان بیمه در تاریخ باخترزمین به سدهی هفدهم میالدی بازمیگردد، ولی کوشــشهای گســترده در این زمینه در ســدهی نوزدهم میالدی و بهویژه در آلمان و روزگار نخســتوزیری بیسمارک پیگیری شــد. انگیزهی برجســتهی این کوششها، برپایی ســاختاری قانونی در کشــور برای پشــتیبانی از نیــروی کار ســرزمینی در راستای بهبود زندگی آنان بود. پیشــینهی تامیــن اجتماعــی در ایران به تصویب نخستین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۰3۱ خورشــیدی بازمیگردد که در آن ساختاری برای بازنشستگی پدید آمد اما کوششهای بیشتر در این راه به روزگار نخستوزیری دکتر مصدق بازمیگردد. در دوم بهمن ‪(۲۲ ۱33۱‬ ژانویه )۱953 دکتر محمد مصدق، رییس دولــت آن روزگار، در یک اعالمیهی تاریخی، دســتور برپایی آنی «ســازمان بیمههای اجتماعــی» را در ایران که از دســتاوردهای وی برای آســایش رفاه همگانی و زدودن نگرانی در دوران پیری ـ با برخورداری از بهرههای (:مزایای) بازنشستگی ـ به شــمار میرود، صادر کــرد. پیشتر در سال ۸۲3۱ خورشیدی وزارت کار رسما بر پا شــده بود و بر پایهی مادهی 6۱ قانون کار، مصوب ۷۱ خورداد ۸۲3۱، دســتور داده شده بود صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمهی کارگــران» بــرای درمان و پرداخــت تاوان (:غرامت) کارگران راهاندازی شود. در روزگار نخستوزیری دکتر محمد مصدق «الیحــهی قانونــی بیمههــای اجتماعــی کارگران» برای نخســتین بار از سوی دولت تصویب و به دنبال آن ســازمان خودپایی به نام «ســازمان بیمههای اجتماعی کارگران» بر پا شد. این ســازمان ملزم شد کمکها و بهرههای گفتهشــده در الیحــه را دربارهی کارگران و کارمندانی که بیمه میشــدند به کار بندد. در پــی دگرگونیهای یادشــده بــه دنبال تصویبنامــهای کــه در فروردیــن ۲43۱ از ســوی هیــات وزیران تصویب شــد، نام «ســازمان بیمههای اجتماعی کارگران» به «ســازمان بیمههای اجتماعی» دگرگون تا زیر نگر (:نظر) وزارت کار و امور اجتماعی کوششهای خود را پیگیری کند. در مقــررات تامین اجتماعی گفته شــده اســت که مردم ایران دغدغــهی روزگار پیری را نداشــته باشــند و کوشش اصلی دســتاندرکارانی چون مصدق نیز همین بوده است، یعنی باال بردن جایگاه زندگی مردمان و کوشــش برای بهبود آن. از این رو بود که در گــزارش خود از تاریخ دوم بهمنماه به نام ســالگرد «صدور بیمهی تامین اجتماعی در ایران» یاد کردیم. پــس از ایــن «بیمههــای اجتماعــی روســتاییان» در ســال ۷43۱ به تصویب دولت رسید که در سال ۱354 در سازمان تامیــن اجتماعی آمیخته شــد. در ســال ۱53۱ بــا پذیرش قانــون تامین خدمات درمانــی مســتخدمان دولت «ســازمان تامیــن خدمات درمانی» راهاندازی شــد. تشــکیل وزارت رفاه اجتماعی شــگردی دیگر بود که در ســال ۱353 روی داد و در دنباله روند بازسازی کسانی چون دکتر مصدق بود.

بنمایهها: اقتصادمقالــهی تاریخچهی تامیــن اجتماعی: روزنامهی دنیای -دکتــر محمد مصدق - خاطــرات و تالمات دکتر محمد مصدق - مشــتمل بر دو کتاب - به کوشش ایرج افشار .دکتر مصــدق در دورهی قاجار و پهلوی: مرتضی مشیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.