آرامگاه پیرعلمدار

Amordad Weekly Newspaper - - News -

آرامگاه پیرعلمدار که در خاور شــهر دامغان (محلهی خوریا، نزدیک مسجد جامع و مدرسهی حاج فتح علیبیگ) جای گرفته، وابسته به ســدهی ۵ َمهی است و در سال ۵04 خورشیدی به گونهی برج مدور آجری با گنبد مخروطی پیازیشکل ساخته شده است. بلنــدای ســازه ۳۱ متر و پهنای درونی آن ۵/4 متر اســت. ســازه سنگنوشــتهای زیبا با دبیرهی (:خط) کوفی مشــبک نیز دارد. این ســاختمان به شــیوهی بنای چهل دختران ساخته شــده و برابر با آگاهیهایی که در دست است این آرامگاه ازآِن محمد بن ابراهیم، پدر ابوحرب بختیار یکی از فرمانروایان آلزیار در کومش (قومس) است. با نگرش بر یکی از سنگنوشتههای این بنا، بختیار پس از درگذشت پدرش به کوشش حاجی حسین (نامدار به بنای دامغانی) ساخته شده اســت.گویا این آرامگاه پیش از این نیز ایوانی داشته که شوربختانه امروزه نشانی از آن بازنمانده است. این ســازه در ۵۱ دی 0۱۳۱ با شــمارهی ثبت ۹۷ به عنوان یکی از آفرینههای (:آثار) ملی ایران شناخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.