سـالگرد یک دسـتبرد!

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده جمال پیرهمرد

گرچه دریــای پارس در تمامی نوشــتههای تاریخــی و جغرافیایی کهن تــازی (:عربی) «دریای پارس» و «بحر فارس» نامیده شده اســت، با این همه، این نامگذاری از دههی 0۳۳۱ خورشــیدی از سوی ملیگرایان عرب به چالش کشــیده شدهاســت. تالش برای دستبرد نام تاریخی این آبراهه پرسمانی است کــه همواره دنبالــه دارد و مایهی تنشهایی شده است. این پرسمان در دیماه سال 4۵۳۱ خورشیدی نیز مایهی برانگیخته شدن ایرانیان در برابر این دستبرد تاریخی شد. خشم ایران در برابر هفت کشــور عربی کرانهی دریای پارس که از ۷۱ دیماه ســال 4۵۳۱ (هفتم ژانویه ۶۷۹۱) آغاز شــده بود، در تاریخ بیست و چهارم دیماه به تنــدی گرایید و پس از این هــم ادامه یافت. این برانگیختگــی احساســات ایرانیان پس از نامگــذاری یک ســرویس خبــری به نام «خبرگزاری خلیج عربی» انجام شده بود، که در پی آن دولت ایران سفیرهای خود را از این کشورها فراخواند و در نشست این سفیرها در تهران این نامگذاری دسیسهای تازه خوانده شد و گوشزد گردید که هیچ کسی اجازه ندارد که به نام کهن دریای پارس دستبرد بزند. واکنش ایرانیان دربارهی نــام تاریخی دریای پارس از آن روزگار ادامه داشــته است. تحلیلگر رادیو دولتــی ایران در همــان روز ایــن رفتار ضد تاریخــي و ضد فرهنگي را «تحریک ایران به دست شماری از حاکمان عرب، برپایهی نقشه و سیاست دولتهای خارج از منطقه» خواند و از این خواست که فریب دولتهای دوردست را نخورند و با آتشبازی نکنند. با همهی کوششها برای دستبردهای تاریخی و فرهنگــی، ســازمان ملل و ســازمانهای جهانی و کارشناسی دریای پارس را همچنان نام اصلــی و معتبر میداننــد و دگرگون نام دریای پارس را هیچگاه نپذیرفتهاند. بر پایهی کتاب «اســناد نام خلیج پارس، میراثی کهن و جــاودان» (رویــهی ۲۹-۸۹) دبیرخانهی ســازمان ملل متحد و آژانسهــای ویژهی آن دست کم هشت بار گوشــزد کردهاند که روش مرسوم دبیرخانهی سازمان ملل کاربرد نــام دریای پارس اســت. در «ســایتهای فهرست ســازمانهای چند دولتی» دیگر نیز کاربرد رســمی نام دریای پارس رایج اســت. ضمن اینکــه هیچ روشــنفکر و جغرافیدان غیرعرب دربارهی دیرینگی نام دریای پارس از خود گمان و تردیدی نشــان نداده اســت. چنانچه در روزگار اســالمی نیز همین شیوه پا بر جا بوده اســت. مســعودی، تاریخنگار و جغرافیدان مسلمان، در کتاب «مروجالذهب و معادنالجوهر» با اشــاره بــه دریای پارس مینویســد: «از دریای زنگ دریای دیگری منشعب میشــود که دریای پارس است و به دیار ابله و خشبات و عبادان میرسد و عرض آن در وسط پانصد میل است.» ابن حوقل، جغرافیدان سرشــناس ســدهی چهارم پس از اســالم، در بخشــی از کتاب «صورة االرض» (۷۶۳ ه. ق) خود به دریای پارس پرداخته اســت و مرزهای آن را نمایان ســاخته اســت. پس با تکیه بر این دادههای تاریخــی کهــن، هیچگونه گمانــی در باب دیرینگی نام دریای پارس راه ندارد.

یارینامهها: حوقلمروجالذهب و معادنالجوهر : مسعودی -صورةاالرض: ابن عجم اســناد نام دریای پارس، میراثی کهن و جاودان: دکتر محمد -دریایپارسنامیکهنومیراثفرهنگی:نوشتهمحمدعجم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.