گاتها، نغمههای ایران باستان

تازهترین کتاب موبد کورش نیکنام رونمایی شد

Amordad Weekly Newspaper - - News - خبرنگار امرداد گوهر برومندی

«گاتها، نغمههای ايران باســتان»، با نگرشی تازه در برگردان به فارســی و با پیوست چهار لوح فشردهی شنیداری، تازهترين نگارش موبد کورش نیکنام که به تازگی از سوی انتشارات بهجت چاپ شــده اســت، در تاالر فردوسی خانهی انديشمندان علوم انسانی رونمايی شد. نادرمیکندبودن واژهها ترجمهی گاتها را سخت دکتر‌ژاله‌آموزگار،‌اســتاد‌زبا ‌نهــای‌ایرانی‌و‌ ادبیات‌مزدیسنی،‌دربار‌هی‌تاریخچ ‌هی‌اوستا‌و‌ گا ‌تها‌سخن‌گفت.‌وی‌در‌سخنانش‌از‌نخستین‌ ترجم ‌هی‌گا ‌تها‌در‌سال‌1771‌میالدی‌به‌زبان‌ فرانسوی،‌یاد‌کرد‌و‌همچنین‌از‌چاپ‌نخستین‌ ترجم ‌هی‌گا ‌تها‌‌به‌زبان‌فارسی‌در‌سال‌5031‌ خورشیدی‌به‌کوشش‌استاد‌پورداوود‌و‌دی ‌نشاه‌ ایرانی‌در‌بمبئی‌گفت‌که‌سال‌6331‌در‌تهران‌ منتشر‌شد‌و‌در‌سال‌6531‌در‌دسترس‌همگان‌ قرار‌گرفــت.‌وی‌در‌ادامه‌افــزود:‌ترجم ‌ههای‌ بسیاری‌از‌این‌نوشتار‌‌کهن‌وجود‌دارد،‌ولی‌آیا‌ این‌ترجم ‌هها‌توانست ‌هاند‌درو ‌نمای ‌هی‌گا ‌تها‌را‌ به‌ما‌بنمایانند؟‌گاهی،‌ناآشــنایی‌با‌اندریاف ‌تها‌ (:مفاهیم)،‌ناهمگونی‌عبارات‌و‌نادر‌بودن‌واژ‌هها‌ که‌در‌دیگر‌نوشتارها‌نیامده‌است،‌درک‌موضوع‌ برای‌برگرداندن‌گا ‌تها‌را‌سخت‌م ‌یکند،‌از‌این‌ رو‌برگردا ‌نهای‌گا ‌تها‌با‌یکدیگر‌ناهمســان‌ (:متفاوت)‌هستند.‌تاز‌هترین‌برگردان‌گا ‌تها‌به‌ کوشــش‌موبد‌نیکنام‌همراه‌با‌دبیر‌هی‌(:خط)‌ اوستایی‌و‌نگارش‌فارسی‌ارزشمند‌است.‌ تلفیقگاتهاباموسیقی،آنراجاودانهمیکند

دکتر‌محمد‌بهشــتی،‌هموند‌شــورای‌عالی‌ میراث‌فرهنگی‌و‌گردشــگری‌ایران،‌نو‌شدن‌ ســن ‌تها‌را‌مای ‌هی‌پایداری‌و‌پیوســتگی‌آن‌ دانست‌و‌افزود:‌با‌وجود‌این‌که‌به‌نظر‌م ‌یآید،‌ ســنت،‌نو‌شدن‌را‌نمی‌پذیرد‌ولی‌باید‌دانست‌ که‌نو‌شدن‌سن ‌تها‌باعث‌پایداری‌و‌پیوستگی‌ آن‌می‌شــود.‌اگر‌این‌ترجمه‌هم‌مانند‌دیگر‌ ترجم ‌هها‌بود،‌تکرار‌به‌شــمار‌م ‌یرفت.‌اما‌در‌ این‌برگردان‌که‌یک‌موبد،‌گا ‌تها‌را‌بخواند،‌ نو‌شدن‌ســنت‌اســت.‌این‌نگارش‌نوین‌از‌ گا ‌تها‌و‌تلفیق‌آن‌با‌موسیقی‌مای ‌هی‌پایداری‌ و‌جاودانگی‌آن‌خواهد‌شد‌در‌حالی‌که‌پیوند‌با‌ ریش ‌هها‌را‌نیز‌نگه‌م ‌یدارد.‌ پیشنهاد ثبت ملی برگردان نوين گاتها

گا موبد‌کورش‌نیکنام،‌پدیدآورند‌هی‌برگردان‌نوین‌ ‌تها،‌از‌موبد‌بهمــن‌اهورایی‌که‌با‌خوانش‌ آهنگین‌گا آفرینش‌این‌کتاب‌به‌وجود‌آورده‌بود،‌به‌نیکی‌ ‌تها‌در‌بامدادان‌انگیز‌های‌بنیادین‌در‌ یاد‌کرد.‌همچنین‌از‌روا اســتاد‌موســیقی‌نواحی،‌برای‌راهنمای‌نشــاد‌خلیل‌عال ‌یهای‌ ‌ینژاد،‌ نغم ‌هها‌داشته‌است،‌سپاسداری‌کرد.‌ بسزایی‌که‌در‌گزینش‌موسیقی‌شایست‌هی‌این‌ یکی‌از‌ویژگ ‌یهای‌این‌نگارش‌دســ ‌تنویس‌ بودن‌آن‌اســت‌کــه‌موبد‌نیکنــام‌در‌ادام ‌هی‌ ســخنانش‌از‌این‌ویژگی‌گفت:‌خو ‌شنویسی‌ هم‌هی‌دی ‌ندبیــر‌هی‌گا ‌تها‌را‌با‌نیزه‌و‌مرکب‌ دســ ‌تنویس‌انجــام‌داد‌هام.‌وی‌از‌محمــود‌ رهبران،‌یکی‌از‌خو ‌شنویسان‌بنام‌ایران،‌که‌در‌ خو ‌شنویسی‌فارسی‌این‌آفرینه‌همکاری‌کرده‌ است،‌سپاسگزاری‌کرد.‌ وی‌افزود:‌گرفتن‌پروانــ ‌هی‌(:مجوز)‌چاپ‌از‌ وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌نزدیک‌به‌ســه‌سال‌ به‌درازا‌کشــید.‌چاپ‌کتاب‌به‌شــوند‌(:دلیل)‌ شــیراز‌هبندی‌(:صحافــی)‌درســت‌و‌زیبا‌که‌ دستمای ‌هی‌استاد‌بهجت‌است،‌پس‌از‌دو‌سال‌ به‌انجام‌رسید. موبــد‌نیکنــام‌در‌پایــان‌ســخنانش‌از‌دکتر‌ میرشــکرایی،‌که‌در‌ثبت‌جهانــی‌نوروز‌نقش‌ بسزایی‌داشته‌است‌درخواست‌کرد‌که‌در‌ثبت‌ ملی‌و‌جهانی‌این‌کتاب‌نیز‌همکاری‌کند. در‌دنباله،‌دکتر‌میرشــکرایی‌بــا‌ارج‌نهادن‌ بــر‌این‌آفرین ‌هی‌ملی‌آن‌را‌شایســت ‌هی‌ثبت‌ جهانی‌در‌یونسکو‌شمرد‌و‌پیگیری‌رایزنی‌در‌ این‌زمینه‌را‌بایسته‌دانست.‌ همانديشی دو آيین، آفرينش يک تفکر

اســتاد‌محمدرضا‌درویشــی،‌پژوهشگر‌آوای‌ نواحی‌ایران‌و‌کارشــناس‌در‌بخش‌پژوهش‌ آواشناســی‌ســرود‌گا ‌تها،‌کوشش‌مشترک‌ دو‌آیین‌از‌دو‌مکان‌ناهمســان‌را‌در‌آفرینش‌ این‌کتاب‌ســتود‌و‌گفت:‌ه ‌ماندیشــی‌میان‌ موبد‌نیکنام‌با‌اندیش ‌هی‌آیین‌زرتشتی‌و‌آرش‌ شهریاری‌از‌سرزمین‌کردســتان‌با‌اندیش ‌هی‌ آیین‌اهل‌حق‌این‌همزیســتی‌را‌باعث‌شده‌ اســت.‌پیوند‌باطنی‌دو‌تفکر‌باعث‌شده‌است‌

که‌هر‌دو‌یک‌اندریافت‌را‌بخوانند‌و‌بنوازند. وی‌از‌چگونگی‌گزینش‌ســاز‌تنبور‌در‌آفرینش‌ این‌نسخ ‌هی‌تازه‌از‌برگردان‌گا ‌تها‌سخن‌گفت‌ و‌افزود:‌با‌توجه‌به‌ارتباطی‌که‌با‌اهل‌حق‌داشتم،‌ تنها‌نوای‌ساز‌تنبور‌را‌با‌آوای‌گا ‌تها‌هماهنگ‌ دانستم.‌مقا‌مهای‌تنبور‌وسرود‌ههای‌گا ‌تها،‌به‌ ظاهر‌ســاده‌ولی‌در‌درون‌پیچیده‌است‌و‌تنها‌ اشراق‌م ‌یتواند‌آن‌را‌درک‌کند. بخشهای ديگر از برنامهی رونمايی

شــهرزاد‌مفرد،‌پیام‌دکتر‌کتایون‌مزداپور،‌استاد‌ زبا ‌نهای‌باســتانی،‌پژوهشگر‌و‌فرنشین‌بنیاد‌ ایرا ‌نشناســی،‌را‌خواند.‌دکتــر‌مزداپور‌در‌پیام‌ خــود‌دربار‌هی‌تاریخ‌و‌شــیو‌هی‌خواندن‌متون‌ باستانی‌ســخن‌گفت‌و‌گاهان‌را‌هماهنگ‌با‌ واژ‌هی‌«گاه»‌دانســت‌که‌از‌آن‌در‌موسیقی‌نیز‌ به‌کار‌م ‌یبرند.‌وی‌تاز‌هترین‌برگردان‌آهنگین‌ گا ‌تها‌به‌کوشش‌موبد‌نیکنام‌را‌شیو‌ه‌ای‌نوین،‌ هماهنگ‌با‌وضعیت‌روز‌و‌ارزشمند‌بیان‌کرد. دکتــر‌علیقلی‌محمــودی‌بختیاری،‌اســتاد‌ زبا ‌نشناسی‌زبا ‌نهای‌باستانی،‌دیگر‌سخنران‌ آیین‌رونمایی‌بود‌وی‌از‌آشــنایی‌خود‌با‌‌آیین‌ زرتشت‌و‌پیام‌خردمندان ‌هی‌اشو‌زرتشت‌سخن‌ گفت‌و‌نگارش‌فراه ‌مشــده‌را‌گامی‌بزرگ‌در‌ شناســایی‌خرد‌واالی‌اشو‌زرتشت‌به‌جهانیان‌ دانست.‌هر‌انسانی‌اگر‌کردار،‌گفتار‌و‌اندیش ‌هاش‌ درست‌باشد،‌زرتشت‌است.‌استاد‌فرامرز‌نیکنام‌در‌ سخنانی‌کوتاه‌ارزش‌انسان‌را‌در‌به‌جا‌گذاشتن‌ آفرین ‌های‌ماندگار‌از‌خود‌دانست‌که‌آفرینش‌این‌ برگردان‌تازه‌از‌گا ‌تها‌به‌درســتی‌این‌آرمان‌را‌ برای‌آفرینندگان‌آن‌به‌ارمغان‌م ‌یآورد. دکتــر‌داریوش‌فرهود،‌پژوهشــگر‌در‌حوز‌هی‌ ژنتیک،‌روا ‌نشناســی،‌انسا ‌نشناسی‌و‌اخالق،‌ پاسداری‌از‌شناســ ‌هی‌(:‌هویت)‌ملی‌را‌عاملی‌ مهم‌در‌ایجــاد‌مهربانی‌و‌امنیــت‌در‌هازمان‌ (:جامعه)‌دانســت‌و‌تصنیف‌این‌کتاب‌را‌گامی‌ ارزشمند‌در‌راستای‌‌پاسداری‌از‌شناس ‌هی‌ملی‌ دانست.‌همچنین‌نغمه‌و‌آهنگ‌را‌عاملی‌مهم‌در‌ تلطیف‌و‌پذیرش‌دین‌از‌سوی‌انسا ‌نها‌برشمرد.‌ در‌بخشــی‌از‌آیین،‌عبدالرضا‌مجد ‌ی،‌سازشناس،‌ پژوهشگر‌و‌نوازند‌هی‌موسیقی،‌کلیپی‌از‌نگار‌ههای‌ نخستین‌نوازندگان‌ساز‌تنبور‌در‌سد‌ههای‌71‌و‌81‌ پیش‌از‌میالد‌را‌به‌نمایش‌درآورد.‌در‌پایان‌برنامه،‌ با‌حضور‌دس ‌تاندرکاران‌این‌آفرینه‌از‌کتاب‌گا ‌تها،‌ نغم ‌ههای‌ایران‌باستان،‌رونمایی‌شد.‌همچنین‌در‌ این‌نشست،‌موبد‌کورش‌نیکنام‌بخشی‌از‌گا ‌تها‌ را‌با‌نوازندگی‌آرش‌شــهریاری،‌موســیق ‌یدان،‌ آهن ‌گساز‌و‌نوازند‌هی‌تار‌و‌تنبور،‌از‌برخوانی‌کرد. چهارصد‌و‌بیستمی ‌ن‌شب‌از‌سلسله‌نشس ‌تهای‌ شــ ‌بهای‌بخارا‌به‌کوشــش‌علی‌دهباشــی،‌ مدیرمســوول‌و‌ســردبیر‌فص ‌لنام ‌هی‌بخارا،‌با‌ همکاری‌دوهفت ‌هنام ‌هی‌خبری-فرهنگی‌امرداد‌ و‌انتشــارات‌بهجت،‌به‌آیین‌رونمایی‌از‌کتاب‌ «گا ‌تها،‌نغم ‌ههای‌کهن‌ایران‌باستان»‌ویژه‌شد. در‌این‌نشســت‌که‌س ‌هشنبه‌11‌د ‌1397‌هامی‌ خورشیدی‌برگزار‌شد،‌ســعید‌تقوی‌(مسوول‌ امور‌اقلی ‌تهای‌دینی‌در‌وزارت‌ارشاد)‌دکتر‌ژاله‌ آموزگار،‌محمدرضا‌درویشی،‌مهندس‌سیدمحمد‌ بهشــتی،‌ فرامرز‌ نیکنام،‌ علیقلــی‌ محمودی‌ ‌بختیاری،‌دکتر‌داریوش‌فرهود،‌محمود‌رهبران‌ (خوشنویس‌بنام‌ایران)‌استاد‌آرش‌شهریاری‌و‌ عبدالرضا‌مجدی‌باشنده‌(:حاضر)‌بودند. خرید‌ایــن‌کتــاب‌در‌دفتر‌امرداد‌به‌شــماره‌ .تسا‌یندش‌88824806

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.