با هم ايـران را بشناسیم

«امرداد» فراخوان میدهد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهی امرداد با آرمان شناساندن گيرايیها (:جاذبهها) و ديدنیهای طبيعی، تاريخی و فرهنگی و گسترش گردشگری درونكشوری در نگر (:نظر) دارد تا برترين خواستگاههای گردشگری ايران را بر پايهی سنجههايی (:معيارهايی) كه در دنباله خواهد آمد به خوانندگان خود معرفی كند. در پايان سال با رای خوانندگان و گروهی از كارشناسان گردشگری برترين گيرايیها معرفی میشوند. ايران سرزمينی است با طبيعتی شگرف و تاريخی ديرينه. اين فالت كهن زيبايیهايی طبيعی و تاريخی بیمانند و بیشماری را در دل خود جای داده است كه هر كدام به تنهايی بستری برای گسترش صنعت گردشگری هستند. اين صنعت هماكنون از صنعتهای پيشرو در جهان است و همهی كشورها بر سر جذب اين سرمايهی بزرگ هماوردی (:رقابتی) تنگاتنگ دارند، ولی به اين صنعت ولی در ايران بیمهری شده است و همدلی و همانديشی ملی در اين راستا نيازی بايسته (:ضروری) است. خوانندگان امرداد میتوانند گزارشی كوتاه همراه با عكس از گيرايیهای شهر يا استان خود را برای معرفی به هفتهنامهی امرداد بفرستند. عكسها و گزارش خود را میتوانيد به شمارهی: ٠9١98٠4٠593 تلگرام و واتساپ يا به نشانی: ‪VDUGDELU DPRUGDG#JPDLO FRP‬ بفرستيد. گزارشها و عكسهای شما در هفتهنامه و تارنمای امرداد منتشر خواهد شد. در پايان سال با ديدگاهسنجی از خوانندگان و رای كارشناسان استانهای برتر گردشگری ايران شناسانده خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.