چشمنوازی بلورهای نمکی در غار نمکدان قشم

Amordad Weekly Newspaper - - News -

كوه نمكی قشم از زيباترين جلوههای طبيعی ايران است كه در فاصلهی ٠9 كيلومتری شهر قشم، در بخش جنوب باختری (:غربی) اين جزيره و در نزديكی ساحل جنوبی آن جای دارد. اين كوه گنبدی شكل با بلندای نزديك به 237 متر بلندترين بخش اين جزيره است. طوالنیترين غار اين مجموعه با نام غار نمكدان با درازای ٠٠46 متر طوالنیترين غار نمكی جهان به شمار میآيد. برپايهی پژوهشهای انجام گرفته، سن نمكهای اين غار به دورهی پيش از كامبرين میرسد. درون غار نمك به ويژه ژرفای آن، تاريك است و برای ديدن استاالكتيتهای بلورين نمك نياز به چراغ قوه پر نور است. آسمانهی (:سقف) غار نمك پوشيده از قنديلهای مرمرين و بلورين است كه چشمانداز زيبايی را پديد آورده است. ساختار نمكی اين كوه از انباشته شدن صخرههای آذرين با رسوبات پديد آمده است. جزيرهی قشم با جاذبههای گردشگری زيبا، هوای دلچسب و گرم خواستگاه مناسبی برای گردشگری در زمستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.