دستکند کوگان نقشی ماندگار در دل کوه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

غار كوگان در ٠5 كيلومتری جنوب خرمآباد

مسعود آشنا: لرستان، در نزديكی دهستان ميانكوه شرقی در بخش معموالن، شهرستان پلدختر و در خاور (:شرق) روستايی به نام كوگان (كوگو) جای دارد. اين غار يكی از شگفتترين مجموعههای مهرازی (:معماری) دستكند را در دل خود جای داده است. بر پايهی ديدگاه باستانشناسان و با نگرش به شماری از دستيافتههای فرهنگی پيشينهی ساخت و بهرهمندی از اين يادمان ارزشمند را به روزگار پرشكوه اشكانيان نسبت میدهند. از ديد پژوهشگران اين حوزه و با توجه به اندامهای مهرازی ايجادشده در دل سنگ در اين غار، بیگمان میتوان چنين گفت كه از آن به عنوان جايگاهی مناسب برای نيايش و برگزاری آيينهای در پيوند با آيين مهرپرستی (ميتراييسم) در روزگار اشكانيان بوده است كه سپسها در روزگار اسالمی ساكنان بومی با توجه به موقعيت ويژه و دوری از دسترس بيگانگان دوباره از آن برای برگزاری آيين نياكان خود بهره بردهاند. مجموعهی كوگان گستردگیای نزديك به ٠43 مترمربع و حجم فضاهای دستكند آن بيش از هزار مترمربع است كه در دو اشكوب (:طبقه) پيوسته به هم با 5١ فضای جداگانه و 6 آبانبار ساخته شده است. مهمترين بخش اين سازهی دستكند در بلندای سازه و در بخش باختری آن كه به اتاق روحانی نامور است با تاقی هاللیشكل و تاقچههايی در دو سوی اتاق جای گرفته است. پيش از ورودی اين مجموعهی شگفتانگيز اتاقكی چهارگوش با تاقی سنگی و هاللیشكل نگاهها را به سوی خود میكشد كه به گمان بسيار دروازهی ورودی در زير اين تاق جای گرفته و فضای مربع شكل اتاق نگهبانی بوده است. در بخشهای باالتر اين غار بخشهايی از ديوارهی بيرونی كوه برای ايجاد نورگيرهايی طبيعی و حتا جابهجايی هوا تراش خورده است. در مجموعهی دستكند كوگان در همهی فضاهای اين سازه از خود صخرهی طبيعی به عنوان نرده و نگهدارنده بهره برده شده است كه امروزه بخش چشمگيری از اين نردهی طبيعی فرو ريخته است. مجموعهی دستكند غار كوگان در سال ١378 خورشيدی، به شمارهی 266٠ در فهرست يادمانهای ملی ثبت شده است.

ویژگیهای غار کوگان:

١. آسانی رفت و آمد (مواردی چون سختی راه، وسايل رفت و آمد، فاصلهی گيرايی گردشگری تا نزديكترين شهری كه دستكم بيش از ٠٠١ هزار تن جمعيت دارد بايد نوشته شود): اين غار در ٠5 كيلومتری شهر خرمآباد، مركز استان لرستان، با جمعيتی بيش از ٠73 هزار تن جای دارد؛ .2 ديرينگی: پيشينهی ساخت اين غار دستكند دستكم به روزگار اشكانيان میرسد؛ .3 شمار بازديدكنندهها: هر ساله شمار بسياری بازديد كننده به ويژه گردشگران داخلی از اين سازه بازديد میكنند؛ .4 ثبت ملی: اين غار باستانی به شماره ی 266٠ ثبت ملی شده است؛ .5 ثبت جهانی: نشده است؛ .6 شگفتی: دستكند بودن غار در 4 اشكوب، وجود چندين آبانبار در اين سازه؛ .7 دستنخوردگی (:بكر بودن)؛ شوربختانه به شوند نبود بازديدهای غير اصولی و نبود راهنما اين سازه هم از آسيبهايی مانند ديوارنويسی در امان نمانده است. .8 سوغاتیها: عسل كوهی، دست بافتههايی مانند جاجيم يا ماشته .9 ضريب امنيت: اين غار به شوند نزديكی به روستای كوگان ضريب امنيت بااليی دارد؛ ٠١. امكانات رفاهی: در شهرستان پلدختر هتل و امكانات گردشگری وجود ندارد و گردشگران از امكانات رفاهی خرمآباد برای اقامت بهره میبرند؛ ١١. خوراکهای بومی ويژه: آش ترخينه و جگر وز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.