نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانــي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

يك تن نيك انديش برای تندرستی عليرضا ميرافضل ٠٠٠/٠٠5ريال سرور ارجمند علی جهانبخشی ٠٠٠/٠٠٠/١ ريال بانــوی ارجمند آذرميدخــت هرمزان برای ماندگاریامرداد ٠٠/٠٠٠/٠١ريال بانوی ارجمند پروين اردشــير خســرويانی (اردشيریمباركه) ٠٠٠/٠77/7ريال سرور ارجمند دكتر ايرانپور بوستانی ٠٠٠/٠٠٠/5 ريال سرور ارجمند مرزبان مرزبانی ٠٠٠/٠٠٠/٠١ ريال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.