ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهي امرداد از هنگام بنيادگذاري تاكنون، همواره از پشتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگان، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشــتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، با مبلغی امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. ١- سرور ارجمند آرش محمدی -2 بانوی ارجمند مهندس آرميتا افالتون آباديان -3 سرور ارجمند افشين نامدار به نامگانه روانشاد بهرام رستم نامدار -4 سرور ارجمند امير پيراسته -5 به ياد روانشاد دكتر ايران ايرانپور -6 سرور ارجمند دكتر ايرج نوروزيان -7 بانوي ارجمند دكتر بهناز فيروزمند -8 سرور ارجمند پويا يزدانی -9 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچكي(خادم) ٠١- سالنمای وزين راستی ١١- سرور ارجمند رضا يوسفي 2١- سرور ارجمند سياوش 3١- بانوي ارجمند سيميندخت خدادادي 4١- بانوي ارجمند فريدا رمداني 5١- بانوی ارجمند فریچهر خسروان 6١- سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي

7١- سرور ارجمند فريدون گشتاسبي اردكاني 8١- سرور ارجمند دكتر كامران افضل 9١- ســرور ارجمنــد عبدالكريــم بهزادنژاد به نامگانهي ارباب فريدون رشيدي ٠2- بانوي ارجمند عزت جهانگير بختياري ١2- سرور ارجمند مهدي حاجهاشمي -22 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهرياري -23 بانوي ارجمند مهري رستمي به ياد كيخسرو خداداد رستمي -24 بانوي ارجمند مهندس مهناز فيروزمند -25 بانوی ارجمند مهين(خرمن و آبادان) سالمتی -26 بانوی ارجمند مهين بانو نوروزيان -27 بانوی ارجمند ميترا كيانپور -28 بانوي ارجمند نگار رنگبست -29 بانوی ارجمند همايون ساميا ٠3 - سرور ارجمند همايون مهرزاد ١3 - يك تن نيكانديش بهياد دكتر خدايار خسروي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.