Amordad Weekly Newspaper

اسفند،‌ماه‌نوروز‌در‌میان‌آذر‌یها

-

مــردم آذربایجان غربی هنوز هم اســفندماه را بــا عنوان بایرام آیئی «ماه عیــد» میخوانند و بر پایهی ســنتهای کهن مردم آذربایجان غربی هفتهی نخست اسفندماه را «چیله قووان» یعنی هفتهای که چله زمســتان را فراری میدهد یا یاالنچی چارشنبه «چهارشنبه دروغین» مینامیدند و با آیینهایی پایان زمستان را جشن میگرفتند. در گذشــته آذربایجان، چهارشنبه هفتهی دوم اســفند ماه موسم به «کوله چارشــنبه» یعنی چهارشنبهی کوتاه بود و ســومین چهارشنبه نیز «موشتولوقچی چارشنبه» چهارشنبه پیام آور یا «قره چارشــنبه»، چهارشنبه سیاه یا بزرگ یا «خبرچی چارشنبه» نام داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran