همبستگی ملی، یکپارچگی سرزمینی و دیگر هیچ!

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول - نویسنده دکترمیرمهر­دادمیرسنجر­ی*

- کنش: شعارهای نژادپرستان­ه و ضد ایرانــی و توهین به نام خلیج فارس و نمایش پرچم و نمادهای فاشیستی کشور همســایهی جنایتکار در بازیهای رسمی و فراخوان آشــکار طرفداران یک تیم فوتبال برای ســام نظامی به افتخار مردمکشــیه­ای همســایه، آن هــم در بازیهای رســمی لیگ برتر موســوم به خلیج فارس!! واکنش: سکوت و برخورد سرد مسووالن، از جمله فدراسیون فوتبال - کنــش: توهیــن و ریشــخند و زبونی آشــکار و پرتکــرار نمادهای غــرور ملی ایرانی همچون کورش بزرگ، شاهنامهی فردوسی و تخت جمشید در رسانه ملی و سریالهایی چون خندوانه و دورهمی. - واکنش: بیخیالی مسووالن - کنش: ریشــخند استورهی ورزشی ملی ایران زمیــن و نامورترین چهرهی جهانی فوتبال ایران، از سوی دو مجری رسانهی به ظاهر ملی و ذوقزدگی آنان از نزدیکی به شکستهشدن رکورد یک ایرانی از سوی یک غیرایرانی! واکنش: ســکوت و بیخیالی مســووالن صداوسیما -کنش: پرهیز شــهردار یکی از شهرهای شمال غرب ایران، از ســخنرانی به زبان ملی فارســی در نشستی رسمی با بهانهی آشنا نبودن به زبان فارسی! و بیرونکردن یکی از باشــندگان (:حاضــران) از تاالر به این دلیــل که به این رفتــار معترض شده بود! واکنش: سکوت منفعانه مسووالن وزارت کشور کنش: طراحی و پخش گستردهی هزاران شــال به رنگ پرچم کشــور همســایه، همزمان محدودیت به دست گرفتن پرچم

جمهوری اسامی در ورزشگاه محل برگزاری بازیهای والیبال جهانی در یکی از شهرهای شــمال غرب ایران و ســردادن شــعارهای قومگرایانه به جای تشویق تیم ملی ایران، در برابر دیدگان بهتزدهی مسووالن فدراسیون جهانی والیبال و مهمانان خارجی و میلیونها بینندهی تلویزیونی واکنش: سکوت و نظارهی مسووالن! - کنش: هوکردن و حرمتشــکنی به سرود و پرچم رســمی ایــران، پیــش از آغاز بازی مقدماتی جام جهانی ایران و بحرین توســط هزاران تماشــاگر بحرینی در برابر میلیونها بیننده تلویزیونی سراسر جهان - واکنــش: بیخیالی سرپرســت تیم ملی و نشــان ندادن کوچکترین واکنــش به این رویداد، بدون تهدید و درخواســت آغاز نکردن بازی تا پخش دوبارهی سرود رسمی ایران. کنش: پابرجایی و تغییر نــدادن نامهای ضد ایرانی ســه روســتای نهاوند با نامهای سعد وقاص، گوشه سعد وقاص و لیلی یادگار که به یادبود نام ســعد وقاص، قاتل ایرانیان، دشمن اهل بیت و پدر عمر ســعد (قاتل امام حسین ))ع( و جای خوشگذرانی شبانهی تازیها پس از پیروزی بر ایرانیان، بر این روســتاها نهاده شده است. واکنش: بیخیالی مردم و مســووالن نهاوند و وزارت کشور همانندی همهی این رفتارها، حرمتشــکنی «هویــت ملی و غرور ملی» اســت که تنها بخشــی از بیتوجهیهای یاد شده در هازمان (:جامعهی) ایران بوده که در بیشتر رسانههای همگانی ایرانی چه نوشــتاری و چه دیداری و شــنیداری و ،... در اخبار نوسانات ارز و قیمت دالر و سکه و مسکن و ... غرق شده است. به راســتی جایــگاه هویت ایرانــی در میان مسووالن و مردم کجاست؟ چــرا آنچه از کمتریــن ارزش و جایگاهی در هازمان امروز ایران برخوردار است موجودیت «ایران» است؟ جایگاه همبستگی ملی و تمامیت ارضی کشور کجاست؟ پرچم ملی ایران چهاندازه ارزش دارد؟ زمانی کــه هر فرد نامــداری، از جمله برخی هنرمندنماه­ــا، به خــود پروانــه میدهند به نمادهــای ملی ایرانی بهویــژه کورش بزرگ ناســزا بگوینــد و آنهــا را در برنامههــا­ی پربیننــده­ی تلویزیونی خوار بشــمارند؛ ولی با کوچکترین واکنشــی روبهرو نشوند! آیا نباید چشم آن داشــته باشیم که دچار گسست ملی شــویم و در پی آن شــماری چاره را در کوچ و تغییــر تابعیت بدانند و پول یــا مغز خود را در اختیار کشــورهای بیگانه قــرار دهند؟! و شــماری دیگر بدون ذرهای آگاهی و درک و بینش تاریخی هویتی، خود غیرایرانی پندارانه، دفاع از تجاوزهای ضدانســانی یک کشــور متجاوز را وظیفهی خود دانسته و دفاع از این کشور همســایه را بر دفاع از منافع ملی ایران برتری دهند؟ سرانجام ناتوانسازی هویت ایرانی و گسست همبستگی ملی، به ســود کشور و نظام ایران میشود یا کشورهای بیگانه؟! توجهنکردن دولت و رســانههای همگانی به آموزش و گســترش تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی در آموزشــگاه­ها، دانشگاهها و ... برای همبســتگی ملــی و یکپارچگی ســرزمینی ایران بسیار بایســته و ارزشمند است. در این میان همراهی رســانههای لندنی در گسترش جهانوطنی و ضدارزش نمایاندن میهنپرستی (البتــه فقط برای ایرانیان و نه دیگر ملتهای جهان) ضربهای اســت که نه تنها موجودیتی بــه نام ایران، بلکه کلیت نظام را هم با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. مسووالن و ملت ایران باید بدانند که کارکرد جریانهای جداییخواه فاشیستی و گسلساز زبانی- قومی میان ملت ایران در هر پوششی، شکنندهی اصلهای دوم، سوم، نهم و نوزدهم قانون اساســی جمهوری اســامی است که بر بایستگی همبســتگی ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگــی ســرزمینی ایــران پافشــاری کرده است.

* استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

نهادهای امنیتی و مســووالن و رســانههای ایرانی باید هوشــیار باشــند که جریانهای واگرای زبانی- قومی میکوشند با فریبکاری و ماسک شعارهای دروغین مذهبی، انقالبی و سواستفاده از نام شهیدان پاکنهاد ایرانزمین، از روشهای گوناگون به هویت ایرانی و زبان ملی فارســی آســیب بزنند و با دسیسههای دشــمن شــادکن، با ریخت هویتخواهی و کنشــگری مدنی و بحث زبانهای بومی، به ناتوانسازی و کنارنهادن گامبهگام زبان ملی بپردازند. بیگمــان کوتاهــی در برابــر این هشــدار، خطر یوگســالوی شــدن ایران را به دنبال خواهد داشت و دشــمنان خارجی و مزدوران داخلیشان میکوشند با برانگیختن تنشهای قبیلهای- قومی در ایران و بهویژه در شــمال غرب کشور، خواست شــوم خود را به انجام

رســانند همانند درگیریهــا­ی صربها، کرواتها و مســلمانان که به فروپاشــی یوگسالوی پیشین انجامید و شگفتا آنچه که از ورزشگاههای فوتبال و درگیریهای نژادپرستان­ه میان هواداران تیمهایی چون پارتیــزان بلگراد و دینامــو زاگرب، کلید خورد را، همانندسازی کنند. از ایــنرو افکار عمومی ملت بزرگ ایران از روند روبه رشــد خوارداشــت، دشنام، گستاخی و سستکردن نمادهای هویت ایرانــی در کشــور و بیمســوولی­تی در واکنش شایســته به آنها، نگران اســت و افــزون بر محکومکردن هر ســخن و رفتار ایرانستیزا­نه و ضد یکپارچگی ملی و ســرزمینی ناقض قانون اساسی رسمی کشــور، برخورد قاطع قانونــی نهادهای مســوول با همهی رفتارها و کنشهای ضد ملی را خواستار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.