آبشــخور رسـتم پاکسـازی شد

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

گوردخمهی نامدار به «آبشــخور رستم» در شهر مرودشت که چندی پیش افراد فرومایه و نابخرد، با رنگ بر روی آن یادگارینوی­سی کرده بودند، از سوی مرمتگران پایگاه جهانی پارســه پاکسازی شــد و این گوردخمهی ارزشمند جانی دوباره گرفته است. با پیگیریهای خبرنگار امرداد و انتشــار گزارشــی با نام «زخم یادگارینوی­سیها بر پیکرهی گوردخمهی آبشخور رســتم» به کارشناسان میراث فرهنگی استان و مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه برای رسیدگی

به همراه پیگیری دبیر انجمن فرزندان پارســه، محمدیوســف رستمی و فرســتادن نگارههای گوردخمه از ســوی وی، برای مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایعدستی استان و آگاهیرسانی، سرانجام نتیجه داد و مرمت گران پایگاه جهانی پارســه (تخت جمشــید) در حال پاکسازی گوردخمه از یادگارینوی­سیهایی که به تازگی انجام شده بود، هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.