بریدن درخت 200 ساله باغ فین

Amordad Weekly Newspaper - - صفحه اول -

یکی از درختان کهنسال باغ تاریخی و جهانی فین کاشان با دیرینگی بیش از ۰۰2 سال، با بهانههای مبهم، به شــکل پنهانی و بدون نظرسنجی کارشناسی بریده شد و شگفتی

و اعتراض میراثدوستا­ن را برانگیخت. این باغ تاریخی و جهانی یکی از زیباترین باغهای ایران زمین اســت که در گستردگی 24 هزار مترمربع در زمان صفویه ســاخته و پیوستهایی هم در دوره زندیه و قاجاریه به آن افزوده شد. باغ جهانی تاریخی فین کاشان یکی از یادمانهای ثبت شده در فهرست میراث جهانی است که در خوردادماه 139۰ خورشــیدی به همراه هشت باغ تاریخی دیگر کشور از ســوی یونسکو در سیوپنجمین نشست جهانی در شــهر پاریس به عنوان یکی از میراثهای جهانی ثبت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.