انیمیشن‌فره‌ایزدی‌جهانی‌م‌یشود

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بازی انیمیشن سینمایی آخرین داســتان، با عنوان «فره ایزدی» با همکاری اســتودیو اســترالیا­یی «بلو فیش» بهگونــهی بینالمللی منتشر میشــود. به گزارش خبرگزاری مهر، بازی «فره ایزدی» از فراوردههای(:محصوالت) جانبی انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» است که پیش از این در پلتفرمهای ایرانی منتشر شده بود. این بازی

با همکاری اســتودیو هورخش و استودیو استرالیایی «بلو فیش» با دگرگونیهای­ی زمستان امسال بهگونهی فراملی منتشر میشود. پیش از این نسخههای موبایلی بازی «فره ایزدی» منتشر شده بود اما در نســخهی تازهی این بازی در پلتفرمهای ویژهی پلیاستیشن، ایکس باکس، نینتندو سوئیچ، اپل آرکید و رایانه هم نصب میشود.

همچنین نسخهی منتشر شده بازی «فره ایزدی» از پایان خوردادماه امسال از روی پلتفرمهای ایرانی برداشته شد تا نسخهی بهروز شدهی آن، همزمان با انتشار در دیگر کشورها در ایران در دسترس دوستداران قرار بگیرد. بازی «فره ایزدی» در سه بخش اکشن، هنری و موسیقی از نامزدهای هشتمین جشنوارهی بازیهای ویدیویی ایران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.