ازدواج کاریزها در شهر انار

Amordad Weekly Newspaper - - News -

علی میرزاخانی: یکی از آیینهای کهن مردم انار برای به دست آوردن آب مورد نیازشــان از راه کاریزها، برگزاری آیین ازدواج کاریزها بوده است. این آیین از ارزش ویژهای میان مردم کویر برخوردار بوده و بر این باور بودند که با انجام این آیین کاهش آبدهی کاریز برداشــته میشود. در گذشته چاهکنها براین باور بودند که هنگام کار در کاریز اگر پوست دست زبر شد و ترک خورد، آب قنات نر و اگر پوست دست مقنی هنگام کار در کاریز نرم شود، آب کاریز ماده است. آیین ازدواج کاریزها سالهاست که رو به فراموشی سپرده شده است و با زنده شدن چنین آیینهایی میتوان از فراموشی آنها جلوگیری کرد و راهکاری موثر در جذب گردشگران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.