نــگـاه مـــردم

Amordad Weekly Newspaper - - News - امرداد چشمبهراه ديدگاهها، انتقادها و پیشنهادهاي شما خوانندگان گرامي است. صندوقپستيا­مرداد: تهران15855/144 شمارهپیامگ­یرامرداد: 1000008832­5331 شماره واتساپ امرداد: 0919804059­3

بارها دیدهایم که روی آثار میراث فرهنگی در شــهرهای گوناگون تبلیغات نوشــته میشــود به نظرم برای اون شــخصی که میراث نیاکانمان را با تابلوی تبلیغات اشتباه گرفته باید جریمه سنگین و برای کسانی که یادگاری نوشتهاند هم پیگرد قانونی در نظر گرفت و باید میراث فرهنگی برای حفظ آثار باستانی قوانین سنگین وضع کنند. روشنپژوه

پارس کردن یا پــاس کردن !!!! در فرهنگ دهخدا و معین و...، هیچ فعلی به نام (پارس کردن ســگ) نداریم، همه فرهنگ لغتها، فعل (پاس کردن سگ) را بهکار بردهاند از ریشهی (پاســداری)! و برای صدای سگ، (واق واق) را نوشــتند، مثــل جیک جیک و غارغار. پس این فعل جعلی را بهکار نبرید.

میرزایی

برای جلوگیری از چپاول آثار باستانی شاید بهتر باشد یک نهاد مردمی بنیاد شود و خود ما مردم که تنها دلســوزان میهن هستیم از ایران نگهبانی کنیم. اینها اگر چاره داشــتند تختجمشــید را هم از جا میکندند و غارت میکردند.

ندا

دلفینهای بیزبان را زندهگیری میکنند و تا ســرحد مرگ در استخرهای مصنوعی کتک میزنند تا برای عدهای تازه به دوران رسیده و عدهای انســاننما، دلقکبازی کنند. لعنت به جهل و نادانی کســانی که میروند و این نمایش مسخره را میبینند. حیوانات را از بشــقاب، سرگرمی، پوشاک و تجارت خود حذف کنیم.

مرتضا در شرایطی زندگی میکنیم به روزی افتادیم که برکــت عدهای، درد و بــا برای عدهای دیگر اســت. نمیدانیم دعا کنیم باران ببارد تا از خشکسالی نجات پیدا کنیم یا دعا کنیم نبارد چون در جایی از این میهن، سیل خانهی عدهای از هموطنان را خانه خراب میکند. محمودی

چندی پیش از شــمال دریاچه ارومیه عبور میکردم. آب درســت تا جاهایی که خشک شده بود رســیده و مواج شده. هزار بار خدا را سپاس گفتم. امیدوارم طبیعت میهنم جان بگیرد و هیچ رود بیآب و جنگل نابود شــده و هوای آلودهای در ســرزمینم وجود نداشته باشد و مام میهنی شاد و هممیهنانی در رفاه داشته باشیم. آقازاده

شاید تنها به وسیلهی مردم محلی به شکلی قانونمنــد و با کنتــرل دهیاریها و با جذب گردشگر و کسب درآمد برای روستاها بتوان از آثار بیپناه باستانی و میراثمان نگهداری و حمایت کرد و البته نیاز است که متخصصان دلسوز دخالت کنند.

از ترافیک روزانه جون به لب میشدیم، کرونا با تمام خطراتش باعث کم شدن تصادف خیابان و جاده و کم شدن آلودگیهای هوا و فوت ناشی از آن و کاهش آلودگی صوتی و استرس ترافیک و همچنین کاهش مصرف سوخت شده.

ما الریهــا در زبان الری بــه مویه کردن و عزاداری کردن و به ختم نشســتن میگوییم پُرَسه. دلیلش اینه که ریشه تمام این زبانها زبان پهلوی است و توانستیم بعضی از واژگان را نگهداری کنیم و زبانمان کمتر آلوده شده. رضا محبی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.