چو شادی بکاهی، بکاهد روان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

شاهنامه پیوسته بر خوشی و شــادی پافشاری میکند. شاهان و پهلوانان شــاهنامه نه تنها خویشتن میکوشند تا شاد باشند، بلکه دیگر مردم و سپاهیانشــ­ان را هم به شــاد بودن برمیانگیزن­د. با آن که نبرد و جنگیدن یکی از پایههای ارزشــمند شاهنامه است، پهلوانان ایرانــی در میدانهای نبرد، حتا هنــگام رویاروییها­ی

ســهمگین و توانفرسا، شبانه و پس از جنگ، به شادی و خوشی ســرگرم میشــوند. آنها در جنگهای بزرگ هم هرگز شادی و خوشــی را فراموش نمیکنند. فردوســی نیز همانند قهرمانان شــاهنامه چنین باور دارد که شادی و خوش زیستن، تا آن جایی که به خوبیها آسیب نرســانند، تنها سودهایی هستند که انسان

میتواند در این جهان از آنها بهرهمند شود. در بارهی بایســتگی شــاد بودن و پیوســتگی آن با رویدادهای شاهنامه، میتوان از بخشــی یاد کرد که در کتاب «بنمایههای دینی ایران باســتان در شاهنامه» نوشتهی دکتر کلثوم غضنفری (رویهی )113 آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.