آرش کمانگیر، جای خالی داستان آرش در شاهنامه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

یکــی از پرســشهای بنیادیــن دربارهی شــاهنامه و قهرمانان آن، همواره این بوده است که چرا سرگذشــت آرش کمانگیر و فرجام او در شاهنامه نیامده است؟ پاسخهایی که شاهنامهشنا­سان به این پرسش دادهاند، یکسان نیست. این که آیا فردوسی آگاهانه سرگذشــت آرش را در شــاهنامه نیاورده اســت تا رســتم چهرهی نمایانتری بیابد و هماوردی همپای او نباشــد، یک پاســخ اســت. پاسخ دیگر آن اســت که در کتابی که فردوســی از آن بهره برده است، نامی از آرش نبوده اســت. به هر روی، این پرسش همچنان پاسخی بیچندوچون نیافته است

و در نزد شاهنامهشنا­سان جای گفتوگو دارد و بررسیهای افزونتر. اکنون ســاقی گازرانی، استاد رشــتهی تاریخ دانشگاه اوهاویو، که پیشتر او را با کتاب بنیادین «روایتهــای خانــدان رســتم و تاریخنگاری ایرانی» شــناخته بودیم، در کتاب کمبرگ اما خواندنی و آگاهیبخشی به نام «آرش کمانگیر؛ جای خالی داستان آرش در شاهنامه»، پاسخی یکســره دیگرگون به آن پرسش داده است و آن را به «ســنت شــاهنامهن­گاری ایرانی» و کشمکش های قدرتجویانه و «مشروعیتیاب­ی و مشروعیتزدا­یی» اشکانیان و ساسانیان پیوند زده اســت. او آرش را بخشــی از پازل بزرگ داستانهای شــاهنامهن­گاری میداند. این که خواســت گازرانی از «پازل شــاهنامهن­گاری» چیســت؟ با خواندن کتاب راهگشای او دانسته خواهد شد. کتاب «آرش کمانگیر؛ جای خالی داستان آرش در شاهنامه» نوشتهی ســاقی گازرانی را سیما ســلطانی به فارسی برگردان کرده و نشر مرکز به تازگی آن را در 2 هزار نســخه روانهی بازار کتاب کرده است. کتاب آرش کمانگیر در دفتر امرداد در دسترس است. برای خرید آن میتوانید با دفتر امرداد به شــماره 0218882480­6 تماس بگیرید و یا از بخش فروشــگاه تارنمای امرداد به نشانی زیر

بهگونهی اینترنتی خرید کنید: amordadnew­s.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.