سخن‌انديش‌هبرانگيز

Amordad Weekly Newspaper - - News -

در آفرینگان دهمان که یکی از نیاشهای زرتشــتیان است آمده است: «بهترین نیکی به کسی برساد که راه راست سودمند را در زندگانی مادی و مینوی که بهراســتی به جایگاه اهورامزدا میرساند، نشان دهد. او چون مزدا، آزاده و دانا و افزاینده میشود.

بیاید اندر این خانه خوشنودی، نیکویی، پاکی و دانایی راستکاران. بیاید اندر این ده؛ راســتی، شــهریاری، ســود، فر و آسایش. نیز پیشوایی دیرپایی این دین اهورایی زرتشتی. نگســلد از این ده؛ نیازمندیها­ی زندگانی، راستی و نیروی مردم راستکار. نیز کیش اهورایی».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.