کلیسای کانتور (برج ناقوس)

Amordad Weekly Newspaper - - News -

کلیســای کوچک ارتدوکس کانتور که با نامهای کلیسای روسی و برج ناقوس نیز شناخته میشود، بهوسیلهی یک شرکت روسی بیمه و حمل و نقل در روزهای پایانی فرمانروایی ناصرالدین شاه قاجار در قزوین ساخته شد. همانند هر کلیســای دیگری، یکی از نمادهای بهکار رفته در این کلیسا نشان چلیپا و نیز بهرهگیری از مهراب (رو به خاور) است. در ورودی کلیسا در سوی باختری آن دیده میشود و دربرگیرنده­ی فضای ورودی با سقف شیبدار است. فضای درونی کلیسا دارای نمازخانه و مهراب اســت و در دو سوی آن، دو فضای مستطیل شــکل جای دارد. همچنین برج ناقوس این کلیسا نیز با بلندای

نزدیک به ۱۱ متر یکی از زیباترین نمونههای بهکارگیری برج (و ناقوس) در هنر مســیحی است. حیاط کلیسا آجرفرش است و در محوطهی آن سنگ قبرهایی به چشم میخورد. این ســازهی ارزنده در روز 20 آبان ۷۷۳۱ به شــماره ۷۶۱2 در فهرست آثار ملی ایران جای گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.