بازی باستانی، هزارتوی هنر و باستانشناس­ی

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده مریم یارمحمدی

لبیرنت و ماز به تازگی در برخی از بخشهــای هند، به ویژه منطقهیتامی­لنــادو دربخش جنوبی این شبه قاره، ســازههای قدیمی با عمر ۱500 تا 2500 سال بهنام لبیرنت یافت شده است. لبیرنتها ســازههایی چهارگوش ، دایره و گاهی مستطیل شــکل هستند که خطوط گذر آنها با سنگهای کوچک و بزرگ مشخص شده است و در نگاه نخست همانندی بسیاری به مازها دارند. بهگفتهیمور­وگان باستانشــن­اس هندی، بیشتر مردم این دو را با هم اشتباه میگیرند؛ اما نکته بارز این اســت که مازها دارای ورودی ، خروجی و راههای گوناگونی برای رسیدن به مرکز ســازه هستند؛ ولی لبیرنتها از نقطهی ورودی تا بیرونی تنها یک راه برای رســیدن به مرکز دارند (نقطهی ورودی و بیرونی نیز یکی هستند). بهگفتهیپژو­هشگران،دردورانباس­تاناینسازه­ها پرستشگاهی برای بچهدار شدن، پیروزی در کسب و کار و آرزوی زندگانــی دراز برای چهارپایان بوده است. به تازگی کشف یکی از بزرگترین لبیرنتها در جهان با شبکهای بسیار پیچیده و عمری نزدیک به 2500 سال در منطقهی کمبینالور اســتان تامیل نادو، پژوهشگران هندی را برآن داشــت تا یافتههای خود را برای آقای جف ساوارد استادباستا­نشناسی،در لندن بفرستند. برابر دیدگاه او نمونهای درست مانند اینلبیرنتد­رشهرپیلوس یونانپیشاز این یافت شده بود که از دیدگاه ایشان نماد باروری و زایش در آن دوران بوده است. در اســتان تامیل نادو نزدیک بــه 0۳ لبیرنت گرد در اندازههای کوچک و بزرگ یافت شــده است؛ اما آنچه در سال ۴۱02 میالدی توجه دو پژوهشــگر هندی را برانگیخته، یافتن لبیرنتی مســتطیلی در منطقهی دارماپوری بــوده که در گونهی خود بزرگترین و ســالمترین گونه از این سازه اســت. نام این لبیرنــت در بین مردم محلی “معبد استکهامروز­ه به معبدی بــرای انجام آیینهــای مذهبی هندو تبدیل شده اســت، اما به نظر موروگان این رویداد برابر با کاربری اصلی آن نیســت. برابر دیدگاه ایشان از دید مردمشناسی اینجا، جایگاهی برای احترام گذاشــتن به مردگان و یا خواندن دعا بــرای بهبودی از بیماری بوده است؛ همچنین از دید فرهنگ عامه نیز داستان دیگری در خــود دارد. برپایهی باور همگانی در ســالهای دور، بانویی با پیمودن درســت راه لبیرنت توانســت حکم بخشش پادشاه را دربارهی اعدام همسر راهزن خود دریافت کند. هنگامیکهدر­بارهیچم(:معنی)واژهیاینمع­بد جویاشدم،درزبانهندی بهچمشمارهی به چم دورزدن و چرخش، به چم قصر یا کوشک است. در پایان به واژهی رسیدم و جالب اینجا بود که از نقطهی ورودی لبیرنت باید هفت بار دوربزنیدتا­بهمرکزآنبر­سید.چهارلبیرنت­دیگر در منطقهی تامیل نادو هند یافت شدهاند: (بایر گاونی) (کامباینالو­ر) (گدیمادو) (روستای کوتایپودور)

یارینامه:

epaperbeta.timesofind­ia.com medium.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.