دومین گهنبار سال در راه است

Amordad Weekly Newspaper - - News -

گهنبار‌چهر‌هی‌میدیوشه ‌مگاه‌به‌چم‌(:معنی)‌میان ‌هی‌تابستان‌است‌ و‌همراه‌با‌پاسداشت‌آفرینش‌آب‌برپا‌م ‌یشود.‌هنگام ‌هی‌این‌جشن‌ پن ‌جروزه‌از‌خور‌ایزد‌تا‌د ‌یبمهر‌در‌گاهشمار‌زرتشتی‌برابر‌با‌هشتم‌ تا‌21‌تیرماه‌در‌ســالنمای‌رسمی‌کشوراست.‌گاهنبار‌از‌مه ‌مترین‌ جش ‌نهای‌مردمی‌در‌فرهنگ‌زرتشتی‌است‌که‌هدف‌برجست ‌هی‌ آن،‌بــاردادن‌یعنی‌بخشــش‌و‌دا ‌د ‌ودهش‌و‌ایجاد‌همبســتگی‌و‌ همازوری‌و‌پ ‌یبردن‌زرتشتیان‌از‌وضع‌یکدیگر‌در‌جامعه‌است. زرتشــتیان‌پیش‌از‌سپید‌هدم‌نخستین‌روز‌چهر‌هی‌گهنبار‌ه ‌مآوا‌با‌ موبدان‌در‌آتشکد‌هی‌شهرشان‌اوستا‌م ‌یخوانند‌و‌به‌پیشواز‌گهنبار‌ م ‌یروند‌که‌آن‌را‌آیین‌وا ‌جیشت‌خوانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.