دلسوزان زیست بوم قنات قاسم آباد را زنده میکنند

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دلسوزان‌و‌فعاالن‌محی ‌طزیست‌در‌راستای‌ احیای‌ قنات‌ قاس‌مآباد‌ با‌ برنام‌هریزی‌ و‌ هماهنگی‌کمیسیون‌خدمات‌و‌محیط‌زیست‌ شهری‌ شورای‌ شهر‌ یزد‌ گردهم‌ آمدند‌. سپنتا‌ نیکنام،‌ فرنشین‌ کمیسیون‌ خدمات‌ و‌محیط‌زیست‌شهری‌شورای‌شهر‌یزد‌ دربار‌هی‌ اهداف‌ بازدید‌ از‌ قنات‌ قاس‌مآباد‌ گفت:‌ کمیت‌هی‌ محی‌طزیست‌ شهری‌ در‌ کمیسیون‌خدمات‌و‌محیط‌زیست‌شهری‌ شورای‌شهر‌شکل‌گرفته‌است.‌این‌کمیته‌ از‌61‌تا‌72‌خوردادماه‌99۳1‌خورشیدی‌ ه ‌مزمان‌با‌روز‌جهانی‌بیابا ‌نزدایی،‌ده ‌هی‌ محیط‌زیست‌را‌تعریف‌کرد.‌محی ‌طزیست‌ شهری‌ رسیدگی‌ در‌ زمین‌ههای‌ گوناگون‌ زیس ‌تبوم‌شهری‌مانند‌پسماند،‌فضای‌سبز‌ و‌...‌را‌پوشش‌م ‌یدهد.‌نگهداری‌با ‌غها‌یکی‌ از‌مسایل‌در‌پیوند‌با‌محی ‌طزیست‌شهری‌ است.‌عاملی‌که‌م ‌یتواند‌با‌غها‌را‌پابرجا‌ نگهدارد،‌ جریا‌نها‌ و‌ رگ‌ههای‌ آب‌ است‌ که‌قنا ‌تها‌را‌شامل‌م ‌یشود.‌از‌ای ‌نرو‌توجه‌ به‌قنا ‌تها‌در‌دستور‌کار‌کمیت ‌هی‌محی ‌طزیست‌ شهری‌قرار‌گرفت.‌یکی‌از‌اصل ‌یترین‌قنا ‌تهایی‌ که‌تا‌چندی‌پیش‌در‌جریان‌بوده‌و‌تقریبا‌در‌ مرکز‌شهر‌یزد‌قرار‌گرفته،‌قنات‌قاس ‌مآباد‌است.‌ وی‌ افزود:‌ در‌ این‌ راست‌ا،‌ بزودی‌ به‌ همراه‌ گروه‌ یاد‌ شده،‌ نشست‌ تخصصی‌ در‌ جهاد‌ کشاورزی‌ برگزار‌ خواهد‌ شد.‌ در‌ ادامه‌ از‌ تعر ‌ضها‌ و‌ تصر ‌فهای‌ پیش‌آمده‌ در‌ قنات‌ قاس ‌مآباد،‌بازدید‌م ‌یشود‌تا‌در‌حد‌امکان‌برای‌ از‌میان‌برداشتن‌این‌آسی ‌بها‌اقدام‌بایسته‌ انجام‌شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.