فرازی از یک زندگی درخشان

Amordad Weekly Newspaper - - News - نویسنده گوهر برومندی

گذری بر پیشینهی دکتر رستم فرودی قاسمآبادی، استاد برجستهی ریاضیات

آنچه‌که‌قالب‌هســتی‌به‌خود‌گیرد،‌آفرینش‌ و‌نــوآوری‌اســت.‌اســتادان‌همــه‌خالق‌و‌ آفرین ‌شگرنــد.‌آفریــدن‌جاودانگی‌اســت.‌ جاودانگی‌بهر‌هی‌نام‌نیک‌او‌باد. آموختن،‌آســان‌ب ‌هدســت‌نمی‌آید؛‌کوششی‌ توان‌فرســا‌م ‌یخواهد‌و‌اراد‌های‌پوالدین.‌راه‌ دشوار‌دان ‌شاندوزی‌به‌کوشش‌پیموده‌م ‌یشود‌ تــا‌از‌آن‌راه‌پویــا‌و‌پیوســته،‌اندوخته‌هایی‌ ب ‌هدســت‌آید‌برای‌آموزانــدن‌و‌دانش‌افزایی‌ دیگران.‌در‌این‌راه،‌دلبستگی‌و‌عشقی‌بباید‌ تا‌دشوار ‌یها‌را‌آسان‌بشاید‌و‌رن ‌جها‌را‌بکاهد.‌ شعل ‌ههای‌سرکش‌و‌نامیرای‌عشق‌است‌که‌ آدمی‌را‌در‌کوران‌زندگی‌پیش‌م ‌یبرد‌و‌امید‌ م ‌یدهد‌و‌شادی‌می‌بخشد. هم ‌هی‌آنچه‌برشــمردیم‌و‌افزو ‌نتر‌از‌آن،‌در‌ دکتر‌رســتم‌فرودی‌بود.‌عشــق‌مانند‌آتشی‌ نامیرا‌در‌د ‌ل‌وجان‌و‌تا‌ر‌وپودش‌زبانه‌م ‌یکشید.‌ هم ‌هی‌زندگانی‌تا‌واپســین‌دم‌کوشــید‌که‌ بیاموزد‌و‌آنچه‌آموخته‌است‌با‌مهر‌و‌دلسوزی‌ ب ‌یپایان‌به‌جویندگان‌دانش‌بیاموزاند. دکتر‌رستم‌فرودی‌قاســ ‌مآبادی،‌فرهیخت ‌هی‌ زرتشتی،‌استاد‌برجســت ‌هی‌ریاضیات‌سا ‌لها‌ به‌تربیت‌آموزگاران‌و‌دبیران‌ریاضی‌کوشــید‌ و‌از‌شیو‌ههای‌نوین‌در‌آموزش‌ریاضیات‌بهره‌ گرفت.‌افزون‌بر‌ریاضیات،‌محاســبات‌عددی‌ کامپیوتــر‌و‌زبــان‌تخصصی‌را‌در‌دانشــگاه‌ تدریس‌کرده‌است. رســتم‌فرودی،‌فرزند‌جمشــید‌و‌ما‌هخورشید‌ فــرودی،‌‌یکم‌آبا ‌نماه‌۵1۳1‌خورشــیدی‌در‌ قاســ ‌مآباد‌یزد‌چشــم‌به‌جهان‌هستی‌گشود.‌ پس‌از‌گذراندن‌چهار‌پای ‌هی‌دوران‌ابتدایی‌در‌ مدرس ‌هی‌قاســ ‌مآباد،‌خانواده‌به‌شهر‌یزد‌کوچ‌ م ‌یکند.‌ادام ‌هی‌دور‌هی‌دبستان‌تا‌پای ‌هی‌نهم‌ را‌در‌مدرس ‌هی‌مارکار‌به‌پایان‌م ‌یرساند.‌پای ‌هی‌ دهم‌و‌یازدهم‌را‌در‌دبیرســتان‌کیخســروی‌ م ‌یخواند.‌ســپس‌به‌تهران‌م ‌یآید‌و‌در‌کالج‌ البرز‌دیپلم‌ریاضی‌م ‌یگیرد. او‌پیوســته‌در‌جو ‌شوخروش‌برای‌ســاختن‌ خــود‌و‌پیدایــش‌دگرگونــی‌و‌پویایی‌بود.‌ عشــق‌و‌دلبســتگی‌به‌ریاضیات‌و‌از‌سویی‌ ســازمانده­ی‌و‌راهبر ‌یکــردن‌آموخت‌ههای‌ ریاضی‌و‌رســیدن‌به‌جایگاه‌دبیری،‌رســتم‌ فرودی‌را‌برآن‌مــ ‌یدارد‌تا‌درآزمون‌ورود‌به‌ دو‌دانشگاه‌شــرکت‌کند.‌در‌مهندسی‌پست‌ و‌تلفن‌و‌تلگراف‌که‌8‌تن‌پذیرفته‌م ‌یشــدند‌ رتب ‌هی‌دوم‌آزمون‌را‌بدســت‌آورد،‌اما‌او‌در‌ اندیشــ‌هی‌به‌کار‌گماردن‌توانمند ‌یهای‌خود‌ در‌یک‌نهاد‌آموزشــی،‌پژوهشی‌و‌پرورشی‌ بود.‌او‌م ‌یخواســت‌دبیر‌شــود.‌گام‌نخست‌ برای‌رســیدن‌به‌این‌خواســته‌پذیرفته‌شدن‌ در‌دانشســرای‌عالی‌بود.‌دانشســرای‌عالی،‌ بخشی‌از‌دانشــگاه‌تهران،‌تنها‌آموزشگاهی‌ بود‌که‌به‌پذیرش‌دانشجویان‌داوطلب‌دبیری‌ م ‌یپرداخــت.‌در‌آن‌زمان‌دبیــری‌از‌جایگاه‌ ویژ ‌های‌برخوردار‌بود.‌برای‌دســتیابی‌به‌این‌ جایگاه‌می‌بایســت‌آزمون‌ســختی‌را‌پشت‌ ســر‌بگذارد.‌آن‌قدر‌این‌جایگاه‌دست‌نیافتنی‌ بود‌که‌دوران‌تحصیل‌در‌دانشــگاه‌پیشین ‌هی‌ کار‌به‌شــمار‌می‌آمد.‌رستم‌فرودی‌در‌آزمون‌ ورودی‌دانشگاه‌تهران‌پذیرفته‌م ‌یشود‌و‌پس‌ از‌گذراندن‌آزمون‌هوش‌و‌زبان‌انگلیســی،‌ مصاحبه‌و‌معاین ‌هی‌پزشــکی،‌در‌رشــت ‌هی‌ دبیری‌ریاضیات‌بــه‌دان ‌شاندوزی‌م ‌یپردازد.‌ دور ‌هی‌تحصیل‌ســه‌سال‌بود.‌رستم‌فرودی‌ دانش‌آموخته‌ در‌ رشت ‌هی‌ تخصصی،‌ لیسانس‌ آموزش‌دبیری‌ریاضــی‌را‌دریافت‌م ‌یکند‌و‌ از‌ســوی‌دانش‌ســرای‌عالی‌به‌عنوان‌دبیر‌ آموزش‌دیده‌رهسپار‌کرمانشاه‌م ‌یشود.‌هشت‌ ســال‌در‌جام ‌هی‌(:کسوت)‌دبیری‌زندگی‌در‌ کنار‌مردمان‌این‌بخش‌از‌ایران‌زمین‌با‌تاریخ‌ کهن‌را‌تجربه‌م ‌یکند. ســال‌هفتم‌اقامت‌در‌کرمانشاه‌با‌دیدن‌یک‌ آگهی‌به‌فرســن ‌گها‌دورتر‌از‌ایران‌م ‌یرود.‌ او‌در‌آزمــون‌انجمن‌ایران-آمریکا‌شــرکت‌ م ‌یکند.‌با‌راهنمایی‌یکی‌از‌هم‌کیشان‌به‌نام‌ پورکیانی‌که‌در‌این‌انجمن‌دبیر‌بود،‌به‌روش‌ خودآموز‌زبان‌انگلیسی‌را‌می‌آموزد‌به‌گون ‌های‌ کــه‌هر‌۰۰1‌پرســش‌به‌زبان‌انگلیســی‌را‌ ب ‌هدرستی‌پاسخ‌م ‌یدهد‌و‌در‌آزمون‌با‌برتری‌ به‌موفقیت‌دســت‌می‌یابد.‌رستم‌باانگیزه‌‌در‌ این‌زمان‌جوانی‌82‌ساله‌بود. پس‌از‌پذیرفت ‌هشدن‌در‌آزمون‌انجمن‌ایرانآمریک­ا‌در‌ســال‌۳۴۳1‌به‌آمریکا‌م ‌یرود.‌یک‌ ماه‌را‌در‌واشنگتن‌م ‌یگذراند‌و‌با‌فرهنگ‌این‌ کشور‌آشنا‌م ‌یشود.‌سپس‌دور‌هی‌سه‌ماه‌هی‌ آموزشی‌را‌در‌دانشگاه‌ایندیانا‌م ‌یگذراند.‌ماندن‌ در‌آمریکا‌شــش‌ماه‌به‌درازا‌م ‌یانجامد.‌زمان‌ خوبی‌برای‌اوســت‌تا‌با‌ســفر‌به‌ایال ‌تهای‌ آمریکا‌هم‌با‌فرهنگ‌بیگانه‌آشــنا‌شود‌و‌هم‌ با‌گذراندن‌دور‌ههای‌آموزشی‌به‌اندوخت ‌ههای‌ علمــی‌خود‌بیافزاید.‌دیــدن‌تبعیض‌نژادی‌و‌ جداسازی‌سفیدپوســت­ان‌و‌سیا‌هپوستان‌برای‌ او‌که‌از‌ایران،‌کشــوری‌با‌فرهنگ‌ریش ‌های‌ و‌متمدن،‌پا‌به‌ســرزمین‌ناآشــنا‌گذاشــته،‌ شگف ‌تآور‌بود. پس‌از‌پایان‌دور‌هی‌آموزشــی،‌آمریکا‌را‌ترک‌ م ‌یکند.‌با‌گذرنامــ‌هی‌تحصیلی‌به‌انگلیس،‌ ایتالیا‌و‌هند‌سفر‌کرده‌و‌از‌نزدیک‌این‌کشورها‌ را‌م ‌یببیند. پــس‌از‌بازگشــت‌به‌ایران،‌او‌یک‌ســال‌در‌ مدرســ ‌های‌دخترانه‌در‌کرمانشــاه‌به‌آموزش‌ م ‌یپردازد. مهرماه‌ ۴۴۳1‌ خورشیدی،‌ دکتر‌ غالمحسین‌ مصاحــب،‌ ریاضــی‌دان‌ و‌ دانش‌نام ‌هنویس،‌ موسســ ‌هی‌ریاضیات‌را‌در‌دانشسرای‌عالی‌ (دانشــگاه‌خوارزمــی‌کنونی)‌بنیــاد‌م ‌یکند‌ و‌مهرمــاه‌۵۴۳1‌دانشــجو‌م ‌یپذیرد.‌آرمان‌ این‌موسس ‌هی‌پژوهشــی‌در‌راستای‌تربیت‌ آموزگاران‌ریاضی‌برای‌دانشــگا ‌ههای‌کشور‌ اســت.‌در‌این‌سال‌رســتم‌جوان‌سی‌ساله‌ به‌دانشســرای‌تربیت‌مدرس‌و‌موسســ ‌هی‌ تحقیقــات‌ریاضــی‌راه‌می‌یابــد.‌آنجا‌زیر‌ نظــر‌دکتــر‌مصاحــب،‌فرنشــین‌(:رییس)‌ موسســ‌هی‌ریاضیات،‌آموزش‌م ‌یبیند.‌پس‌ از‌72‌مــاه‌مدرک‌مدرســی‌ریاضیات‌(باالتر‌ از‌فو ‌قلیســانس)‌را‌دریافــت‌م ‌یکنــد‌و‌در‌ جایگاه‌دانشــیار‌در‌دانشــگاه‌تربیت‌مدرس‌ مشــغول‌به‌کار‌م ‌یشــود.‌در‌ایــن‌هنگام،‌ برای‌ گذرانــدن‌ دور ‌هی‌ تحصیالت‌ تکمیلی‌ به‌ استادان‌ بااستعداد‌ کمک‌هزین ‌هی‌ (بورس)‌ تحصیلی‌داده‌م ‌یشــد.‌اســتاد‌رستم‌فرودی‌ با‌پذیرفته‌شــدن‌در‌آزمون،‌شایســتگی‌خود‌ را‌برای‌دریافت‌بورس‌به‌اثبات‌رســاند‌ولی‌ دانشــگاه‌با‌رفتــن‌وی‌به‌کشــور‌بلژیک‌و‌ ادامــ ‌هی‌تحصیل‌موافقت‌نکــرد‌و‌او‌از‌این‌ موقعیت‌ویژه،‌چشم‌پوشید. اما‌استاد‌فرودی‌که‌در‌یادگیری‌خودآموز‌است،‌ دست‌از‌کوشــش‌برنم ‌یدارد‌و‌تابستان‌همان‌ سال‌از‌روی‌کتاب،‌زبان‌فرانسه‌را‌فرام ‌یگیرد. پــس‌از‌ســه‌ســال‌تدریــس‌در‌دانشــگاه‌ تربیت‌مدرس،‌رســتم‌فرودی‌بــرای‌ادام ‌هی‌ فراگیــری‌ریاضیات‌و‌چیرگی‌بر‌این‌دانش‌به‌ ساو ‌تهمپتون‌انگلستان‌م ‌یرود‌و‌در‌آنجا‌جبر،‌ یکی‌از‌گســترد‌هترین‌بخ ‌شهای‌ریاضیات‌را‌ م ‌یخواند. رستم‌فرودی‌سال‌6۴۳1خورشید­ی‌با‌پریچهر‌ کدخدایان‌پیمان‌زناشویی‌م ‌یبندد‌که‌میو‌هی‌ این‌پیوند‌میترا‌و‌ویدا‌دختران‌آنان‌هستند. وی‌ســه‌ســال‌تحصیل‌در‌انگلســتان‌را‌با‌ همراهی‌همســرش‌م ‌یگذراند.‌در‌سال‌۳۵۳1‌ استاد‌فرودی‌دان ‌شآموخت‌هی‌دکترای‌ریاضی‌ ماننــد‌دیگر‌دانشــجویا­ن‌ایرانی‌دلبســت ‌هی‌ زادوبوم،‌به‌میهن‌بازم ‌یگردد. با‌بازگشت‌به‌ایران‌در‌دانشسرای‌عالی‌تربیت‌ مدرس‌به‌آموزش‌دانشــجویا­ن‌لیســانس‌و‌ فو ‌قلیســانس‌م ‌یپردازد.‌پس‌از‌بازنشســته‌ شــدن‌دکتر‌مصاحب،‌به‌پیشــنهاد‌وی،‌دکتر‌ رســتم‌‌فرودی‌بــا‌هم ‌هی‌ب ‌یمیلــی‌به‌کار‌ اداری،‌فرنشینی‌موسس ‌هی‌تحقیقات‌ریاضی‌را‌ م ‌یپذیرد‌و‌از‌سال‌8۵۳1‌تا‌۳6۳1‌خورشیدی‌ در‌ایــن‌جایگاه‌به‌پرورش‌نیروی‌متخصص‌و‌ استاد‌کارآزمود‌هی‌ریاضی‌م ‌یکوشد. استاد‌فرودی‌در‌سال‌۴6۳1‌بازنشسته‌م ‌یشود،‌ امــا‌تدریس‌در‌دانشــگاه‌را‌رها‌نم ‌26‌.دنکی‌ ســال‌تدریس‌در‌دانشگاه‌آزاد‌و‌دانشگا ‌ههای‌ علم‌و‌صنعت،‌الزهرا،‌بهشتی‌و‌مدرسه‌عالی‌ علوم‌اراک‌بخشــی‌از‌کارنام ‌هی‌استادی‌این‌ فرهیخت ‌هی‌زرتشــتی‌در‌دانشگا‌ههای‌کشور‌ است. وی‌سه‌جستار‌چاپ‌کرده‌است‌و‌استادراهنم­ا‌ و‌مشاور‌در‌نوشتن‌رســال ‌هها‌و‌پایا ‌ننام ‌هه‌ای‌ بســیاری‌از‌دانشــجویا­ن‌بوده‌اســت.‌استاد‌ دلبســت ‌هی‌ریاضی،‌پس‌از‌سا ‌لها‌پژوهش‌و‌ آموزش،‌61‌اردیبهش ‌تماه‌99۳1‌خورشیدی‌در‌ سن‌۴8‌سالگی‌چشم‌از‌جهان‌هستی‌فروبست. ‌اســتاد‌زند‌هیاد‌رســتم‌فرودی‌عاشق‌ایران‌و‌ خان‌هاش‌بود.‌از‌بزر ‌گتریــن‌آرزوهایش‌برای‌ هازمان‌زرتشــتی،‌پاسداشت‌زبان‌دری‌و‌آیین‌ نیاکانی‌بود.‌یادش‌گرامی‌باد. از‌شمار‌دو‌‌چشم‌یک‌تن‌کم وز‌شمار‌‌خرد‌هزاران‌بیش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.