ترانهای که نوروز را به خانهها آورد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

«هنگامه نوروز» نام ترانهای با آوای دلنشین بانوی زرتشتی است که این روزها در میان ایرانیان شنیده میشود. در روزگاری که ویروس کرونا همه را خانهگیر کرده این آوای دلنشین شور نوروزی را در دلها زنده کرد. این‌ترانه‌برپای‌هی‌سرود‌های‌از‌شیری ‌ندخت‌ نورمنش‌ ساخته‌ شده،‌ با‌ آهنگ‌سازی‌ مازیار‌ عطریان‌ و‌ تنظیم‌ تران ‌هی‌ سعید‌ میرزازاده‌ که‌ مهربانو‌ گودرز،‌ هنرمند‌ زرتشتی،‌ به‌ زیبایی‌ آن‌را‌اجرا‌کرده‌است‌و‌به‌صورت‌تک‌ترانه‌ در‌ آستان ‌هی‌ نوروز‌ در‌ دسترس‌ همگان‌ قرار‌ گرفت. ترانه‌ی‌ هنگامه‌ نوروز‌ از‌ سروده‌های‌ شیرین‌دخت‌ نورمنش،‌ هنرمند‌ شاعر،‌ داستان‌نویس‌ و‌ مترجم‌ است.‌ سرودن‌ شعر‌ هنگامه‌‌ نوروز‌ هم‌زمان‌ شد‌ با‌ دورانی‌ که‌ کشورها‌ با‌ بحران‌ اقتصادی‌ دست‌به‌گریبان‌ بود.‌ نزدیک‌ به‌ ۰1‌ سال‌ پیش،‌ سال‌ 9۰۰2‌ میالدی،‌ شیرین‌دخت‌ نورمنش،‌ با‌

فرارسیدن‌ نوروز،‌ این‌ سروده‌ را‌ با‌ آرمان‌ امید‌ بخشیدن‌ به‌ خود‌ و‌ دوستانی‌ که‌ در‌ شرایط‌ مشابه‌ روزهای‌ افسرده‌ای‌ را‌ می‌گذرانند،‌ سرود.‌ از‌ همان‌ هنگام‌ از‌ مهربانو‌گودرز‌درخواست‌کرده‌بود‌تا‌این‌ سروده‌را‌آهنگین‌بخواند.‌ سرانجام‌ پس‌ از‌ گذشت‌ ۰1‌ سال‌ این‌ اتفاق‌ افتاد‌ و‌ نوروز‌ 99۳1خورشید­ی،‌ تک‌ آهنگ‌ مهربانو‌ گودرز،‌ هنگامه‌ی‌ نوروز‌ را‌ نوید‌داد. مهربانو‌ گودرز،‌ با‌ نام‌ هنری‌ «میما»‌ دربار‌هی‌ روند‌ اجرا‌ ترانه‌ م‌یگوید:‌ «سال‌ گذشته‌ نزدیک‌ نوروز‌ این‌ پروژه‌ زنده‌ شد.‌ شیری‌ندخت‌ تصمیم‌ گرفت‌ تهی‌هکنندگی‌ کار‌را‌بر‌دوش‌بگیرد.‌ مازیار‌ عطریان،‌ دوست‌ بسیار‌ خوب‌ من‌ که‌آهنگ‌ساز‌و‌پیانیست‌است‌و‌در‌بخش‌ شمالی‌کالیفرنیا‌زندگی‌م ‌یکند‌آهنگ‌سازی‌ کار‌را‌پذیرفت .»‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.