روند نامگذاری جاده سالمت به نام مهیار فرزانه

Amordad Weekly Newspaper - - News -

بخشی از مسیر دوچرخهسوار­ی یزد-تفت، در پیرامون شهر یزد و بخشی از آن در شهر تفت جای دارد. از روبهروی پارک کوهستان تا پلیس راه تفت در دست ساخت شهرداری یزد، هنوز نامگذاری نشده است. نامگذاری این بخش از مسیر به نام مهیار فرزانه، نوجوان رکابزن ملیپوش پیشنهاد شدهاست و روند اجرایی نامگذاری را میگذراند. ناآگاهی و جوسازیها، روند نامگذاری مسیر دوچرخهسوار­ی به نام مهیار را به چالش میکشد. سخنان‌ باال‌ را‌ سپنتا‌ نیکنام‌ هموند‌ شورای‌ شهر‌ و‌ هموند‌ کمیت‌هی‌ نا‌مگذاری‌ شورا‌ در‌ گف ‌توگو‌با‌امرداد‌پیرامون‌نا‌مگذاری‌مسیر‌در‌ دست‌ساخت‌جاد‌هی‌سالمت‌دوچرخ ‌هسواری‌ یزد‌-‌تفت‌بیان‌کرد.‌وی‌با‌پافشاری‌بر‌این‌ نکته‌که‌ناآگاهی‌و‌جوساز ‌یها،‌ممکن‌است،‌ نا ‌مگذاری‌مسیر‌دوچرخ ‌هسواری‌به‌نام‌مهیار‌را‌ تحت‌تاثیر‌قرار‌دهد،‌در‌ادامه‌افزود:‌«این‌مسیر‌ در‌دو‌بخش‌و‌توسط‌دو‌شهر‌ساخته‌م ‌یشود.‌ طبیعتا‌هر‌شهری‌که‌بخش‌در‌حریم‌خودش‌ را‌م ‌یسازد‌م ‌یتواند‌به‌دست‌شورای‌همان‌ شهر‌نام‌مسیر‌در‌حال‌ساخت‌را‌انتخاب‌کند.‌ مسیر‌از‌یزد‌تا‌پلیس‌راه‌توسط‌شهرداری‌یزد‌ و‌از‌پلیس‌راه‌تا‌تفت‌توسط‌شهرداری‌تفت‌ انجام‌م ‌یشود.» وی‌در‌ادامه‌دربار‌هی‌روند‌اجرایی‌نا ‌مگذاری‌ مسیر‌در‌دست‌ساخت‌در‌پیرامون‌شهر‌یزد‌ گفت:‌ «در‌ شورای‌ شهر‌ یزد،‌ نا‌مگذاری‌ با‌ درگذشت‌زند‌هیاد‌مهیار،‌ه ‌مزمان‌بود.‌طرحی‌ را‌نوشتم‌و‌به‌شورای‌شهر‌دادم.‌این‌طرح‌با‌ امضای‌8‌تن‌از‌هموندان‌شورای‌اسالمی‌شهر‌ یزد‌تایید‌و‌در‌کمیت ‌هی‌نامگذاری‌مطرح‌شد.‌ کمیت ‌هی‌نا ‌مگذاری‌هم،‌مسیر‌دوچرخ ‌هسواری‌ را‌به‌نام‌مهیار‌مصوب‌کرده‌است.‌نا ‌مگذاری‌ پس‌از‌تصویب‌در‌کمیت ‌هی‌نا ‌مگذاری‌باید‌در‌ کمیسیون‌فرهنگی‌شورای‌شهر‌مصوب‌شود‌ و‌پس‌از‌تصویب‌کمیسیون‌فرهنگی‌شورای‌ شهر،‌در‌صحن‌شورای‌شهر‌مطرح‌م ‌یشود.‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.