نیک اندیشان

Amordad Weekly Newspaper - - News -

دهش نيكانديشان «امرداد» را در راه فرهنگ ايران توانا ميسازد. با سپاس از بزرگوارانـ­ـي كه «امرداد» را ياريرســان بودهاند. پاداش نيك آنان را از درگاه اهورامزدا خواستاريم.

سرور ارجمند سهراب اختری ٠٠٠/٠٠7 ريال ســرور ارجمنــد هومن دهناد بــه نامگانه روانشاد مهوش كیخسرو نامدار ٠٠٠/٠٠٠/5 ريال بانــوی ارجمند همــا فرودی بــه نامگانه روانشاد مهربان بمان فرودی قاسمآبادی ٠٠٠/٠٠٠/4 ريال بانوی ارجمند شــیرين هیربــد به نامگانه روانشاد خدايار خدابخش ايرانی (هیربد) ٠٠٠/٠٠٠/٠2 ريال بانــوی ارجمند پريچهــر كدخدايان برای برگزاری مراسم دينی روانشاد رستم فرودی ٠٠٠/٠٠٠/٠٠1 ريال سروران ارجمند رســتم و نوشین پوالدی درويش ٠٠٠/٠٠٠/٠3ريال بانــوی ارجمنــد پريدخــت پوربهرامی به نامگانه روانشــادا­ن دكتر سهراب سعادت،

همايون بهــرام فوالدی چمــی و ماهیار شهمردان پوربهرامی

٠٠٠/٠٠٠/٠2 ريال ســروران ارجمند مهرناز و مهرداد ســامیا كالنتری به نامگانه روانشاد دولت جمشید سامیاكالنت­ری ٠٠٠/٠٠٠/٠4ريال ســرور ارجمنــد برديا ســامیا كالنتری به نامگانه روانشــاد دولت جمشــید ســامیا كالنتری ٠٠٠/٠٠٠/٠1ريال سازمان ارجمند زنان زرتشتی ٠٠٠/٠٠٠/7 ريال بانوی ارجمند مهوش سروشیان ٠٠٠/٠٠٠/٠1 ريال ســرور ارجمند مهندس خدابخش غنیمت مباركــه بــه نامگانه روانشــادا­ن همايون خســروپای ســروی و اســفنديار غنیمت مباركه و زادروزی پیامبری اشوزرتشت ٠٠٠/٠٠٠/51 ريال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.