ياران هرماههی امرداد

Amordad Weekly Newspaper - - News -

هفتهنامهي امرداد از هنگام بنيادگذاري تاكنون، همواره از پشتيباني و همياري خوانندگان، دهشمندان و آگهيدهندگا­ن، برخوردار بوده است. اكنون نيز، شماري از دلسوزان فرهنگ ايراني براي پشــتيباني هرچه بيشتر امرداد، برآن شدهاند تا هر ماهه، با مبلغی امرداد را براي ماندگاري ياري كنند. -1 سرور ارجمند آرش محمدی -2 بانوی ارجمند مهندس آرمیتا افالتون آباديان -3 سرور ارجمند افشین نامدار به نامگانه روانشاد بهرام رستم نامدار -4 سرور ارجمند امیر پیراسته -5 به ياد روانشاد دكتر ايران ايرانپور -6 سرور ارجمند دكتر ايرج نوروزيان -7 بانوي ارجمند دكتر بهناز فیروزمند -8 سرور ارجمند پويا يزدانی -9 بانوي ارجمند تاجگوهر خداداد كوچكي(خادم) ٠1- سالنمای وزين راستی -11 سرور ارجمند رضا يوسفي -12 سرور ارجمند سیاوش -13 بانوي ارجمند سیمیندخت خدادادي -14 ســرور ارجمند عبدالكريــ­م بهزادنژاد به نامگانهي ارباب فريدون رشیدي -15 بانوي ارجمند عزت جهانگیر بختیاري -16 بانوي ارجمند فريدا رمداني -17 بانوی ارجمند فریچهر خسروان -18 سرور ارجمند دكتر فرهنگ سالمتي -19 سرور ارجمند فريدون گشتاسبي اردكاني ٠2- سرور ارجمند دكتر كامران افضل -21 سرور ارجمند كورش رفعتی -22 سرور ارجمند مهدي حاجهاشمي -23 بانوي ارجمند مهندس مهردخت شهرياري -24 بانوي ارجمند مهري رستمي به ياد كیخسرو خداداد رستمي -25 بانوي ارجمند مهندس مهناز فیروزمند -26 بانوی ارجمند مهین(خرمن و آبادان) سالمتی -27 بانوی ارجمند مهین بانو نوروزيان -28 بانوی ارجمند میترا كیانپور -29 بانوي ارجمند نگار رنگبست ٠3- بانوی ارجمند همايون سامیا 31 - يك تن نیكانديش بهياد دكتر خدايار خسروي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.