پیچازه (ویژهی تیرگان)

Amordad Weekly Newspaper - - News - شالود‌هریز رامینهخامن­شیمهر

ترازی:

۱.سرزمین مقدس که زیباترین جایگاه در جهان و کانون تمدن در طول تاریخ بوده، هست و خواهدبود ۲.منطقهای باستانی و زیبا در دهســتان باال الریجان - ایزد باد ۳.قطع کننده - عضو ۴.پرخور-توپ-همه ۵.پهلوان خردمند شــاهنامه 6.آغشــتهدری­اچهای زیبــا در نزدیکی دماوند ۷.روز 8.پسوند نسبت در پایان واژه-از پهلوانان شــاهنامه-دفع کردن ۹.دهلیز-جوانمرد 0۱.از درختان بومــی ایران بزرگ -گلی خوشبو و زیبا ۱۱.تک-هدهد-دانه خوشبو ۲۱.نام پســرانه آریایی به معنی سرزمین ۳۱.نام دخترانــه آریایی به معنی افزودن مهربانی ۴۱.اندیشه-زنگ بزرگ بر گردن چهارپایان ۵۱.دوســتی-گزارش اوستاشــاه 6۱.نــام دخترانه آریایــی به معنی ماه ۷۱.اســب ســیاه-اتاق قطار 8۱.شاه هنــد در شــاهنامه-لباس رزم ۹۱.نرم و وارفته-کماندار استورهای-پسوند صفت

فاعلی 0۲.رودی بزرگ که به دریای کاسپین میریزد-شاه ۱۲.نام دخترانه آریایی به معنی شیرین و نیشکر-آنکه گوش میدهد و اطاعت میکند

ایستایی:

۱.رشته کوهی در شــمال کشورمان-جشن بــزرگ آریاییــان در تابســتان-غاری زیبا و شگفتانگیز در نزدیکی دماوند ۲.اهل حقکال-قومی آریایی-منسوب به دولت ۳.صدای بلند-دشتی زیبا و محافظت شده در نزدیکی دماوند-مــرد گرامی نژاد-همســر ایرج در شــاهنامه-کهنترین کیــش جهانی-خاک کوزهگری ۴.ذکری در یوگا-آبشاری زیبا در نزدیکی دماوند-بوی بد گوشــت- انجمن کوررنگان ایران ۵.گیاه سپند آریاییان-دلیر و

شــجاع- بلندترین کوه کشورمان-فرنام زال 6.اهل محل و ناحیه-چاک وترکموجــو­د خیالی-زیــر و روکــردن خاک ۷.پهلوان و زورآور-ســاز کهن آریایی-از گوجه و انار درست میکنند-در حضورآلت موســیقی-قلب 8.نزدیکترین شهر بــه کــوه دماوند-همســر زال-حرکت دایرهای دوربین در ســینما-از پهلوانان شاهنامه ۹.از پهلوانان بزرگ شاهنامه-از آیینهای جشن تیرگان-آبشاری زیبا در نزدیکی شهر دماوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.