Amordad Weekly Newspaper : 2020-06-21

News : 7 : 7

News

7 یکشنبه 1 تیر 1399 خورشیدی شهریورامشا­سپند و تیرماه 3758 زرتشتی سال بیستم 8 رویه ‪Ϯϭ :ƵŶ͘ ϮϬϮϬ ͻ EŽ͘ ϰϯϱ ͻ sžů͗ ϮϬ ͻ ϴ WĂŐĞƐ‬ ͻ ͻ ͻ تجهیز کالسهای دبستان گیو به کمدهای دانشآموزی کال‌سهای‌ دبستان‌ دختران‌هی‌ گیو‌ با‌ همیاری‌نی ‌کاندیشان‌زرتشتی‌به‌کمدهای‌ دیواری‌دان ‌شآموزی‌تجهیز‌شد. به‌گزارش‌برگرفته‌از‌تارنمای‌دبستان‌گیو،‌ با‌همیاری‌دهشمند‌دکتر‌فرزاد‌جمشیدی‌ فرزند‌ دکتر‌ خدامراد‌ جمشیدی‌ و‌ پروین‌ اخترخاوری‌ ساخت‌ کمدهای‌ کالسی‌ دبستان‌گیو‌با‌نظارت‌و‌پشتیبانی‌خانواد‌هی‌ آن‌ نی‌کاندیش‌ و‌ تالش‌ و‌ همفکری‌ مهندس‌ شاهرخ‌ دهموبدی‌ و‌ همچنین‌ رهنمودهای‌کادر‌آموزشی‌دبستان،‌از‌اسفندماه‌ 89۳1‌خورشیدی‌آغاز‌و‌در‌پایان‌اردیبهش ‌تماه‌ 99۳1‌آماد‌هی‌بهر‌هبرداری‌شد.‌ بازگشایی گوردخمهی زرتشتیان یزد مجموعه‌تاریخی‌گردشگری‌گوردخم ‌هی‌ زرتشتیان‌ یزد‌ یکی‌ از‌ جاذب‌ههای‌ گردشگری‌ استان‌ یزد،‌ پس‌ از‌ سه‌ ماه‌ تعطیلی‌روزهای‌کرونا‌بازگشایی‌شد. دخمه‌ و‌ آتشکد‌هی‌ یزد‌ به‌ عنوان‌ دو‌ جاذب‌هی‌ گردشگری‌ برجست‌هی‌ استان‌ زرتشتی‌نشین‌ یزد‌ سالیان‌ گردشگران‌ بسیاری‌ را‌ به‌ خود‌ جذب‌ کرده‌ است.‌ از‌ آنجا‌ که‌ روند‌ تدریجی‌ بازگشایی‌ مراکز‌ گردشگری‌ آغاز‌ شده‌ است،‌ چگونگی‌ بازگشایی‌ آتشکد‌هی‌ یزد‌ و‌ گوردخمه‌ یا‌ برج‌ خاموشان‌ دو‌ مرکز‌ گردشگری‌ تاریخی‌ را‌ از‌ سپنتا‌ نیکنام،‌ فرنشین‌ انجمن‌زرتشتیان‌یزد،‌جویا‌شدیم.‌وی‌در‌ این‌باره‌گفت:‌بنابر‌تاکید‌مدیرکل‌میراث‌ فرهنگی،‌ صنایع‌ دستی‌ و‌ گردشگری‌ استان‌ مبنی‌بر‌باز‌شدن‌این‌اماکن‌ما‌نیز‌همکاری‌ کردیم.‌مجموع ‌هی‌تاریخی‌گردشگری‌دخمه‌ ب ‌هزودی‌آغاز‌به‌کار‌کرده‌و‌از‌ساعت‌8‌بامداد‌ تا‌ فرورفتن‌ خورشید‌ پذیرای‌ گردشگران‌ خواهد‌ بود.‌ آتشکد‌هی‌ زرتشتیان‌ یزد‌ به‌ شوند‌سرپوشیده‌بودن‌فضای‌گردشگری‌آن،‌ همچنان‌تعطیل‌است. نمایندهی دانشآموزان زرتشتی برگزیده شد فرودی‌به‌عنوان‌نمایند‌هی‌دان ‌شآموزان‌زرتشتی‌ به‌مجلس‌دان ‌شآموزی‌استان‌یزد‌راه‌یافت. نوشین‌فرودی،‌دان ‌شآموز‌پای‌هی‌دهم‌در‌رشته‌ علوم‌ تجربی‌ دبیرستان‌ دوره‌ دوم‌ جواداالئمه‌ مشغول‌ به‌ دان‌شاندوزی‌ است.‌ وی‌ امیدوار‌ است‌بتواند‌در‌چهارچوب‌قوانین‌و‌در‌حد‌توان‌ برای‌ هازمان‌ زرتشتی‌ سازنده‌ باشد‌ و‌ در‌ حل‌ مشکالت‌گامی‌بردارد.‌ نوشین‌ فرودی‌ در‌ انتخابات‌ دهمین‌ دوره‌ مجلس‌دان ‌شآموزی‌استان‌یزد‌به‌عنوان‌ نمایند‌هی‌دان ‌شآموزان‌زرتشتی‌برگزید‌ه‌شد. انتخابات‌ دهمین‌ دوره‌ از‌ مجلس‌ دان ‌شآموزی‌استان‌یزد‌ویژ‌هی‌دان ‌شآموزان‌ زرتشتی‌ پای ‌هی‌ نهم‌ تا‌ یازدهم،‌ شنبه‌ ۴2‌ خوردادماه‌99۳1‌خورشیدی‌مجازی‌برگزار‌ شد.‌پس‌از‌را ‌یگیری‌و‌شمارش‌آرا،‌نوشین‌ فعالیت باشگاه ورزشی فروهر محدود میشود به‌ دنبال‌ برگزاری‌ نشس‌تهای‌ ه‌ماندیشی‌ و‌ بررسی‌ شرایط‌ باشگاه،‌ با‌ در‌ نظر‌ گرفتن‌ پروتک ‌لهای‌ بهداشتی‌ مورد‌ نیاز‌ و‌ همچنین‌ دیدگاه‌کارشناسی‌(وچر)‌انجمن‌موبدان‌تهران‌ پیرامون‌ برگزار‌ نشدن‌ هرگونه‌ گردهمایی‌ زرتشتیان،‌فعالیت‌باشگاه‌ورزشی‌فروهر‌(گیو)‌ تا‌اطالع‌بعدی‌کم‌است. پیرو‌آگاه ‌ینام ‌هی‌سازمان‌جوانان‌زرتشتی‌ تهران،‌با‌شرایط‌پی ‌شآمده‌در‌پی‌فراگیری‌ ویروس‌کرونا‌و‌سفارش‌مقامات‌بهداشتی‌ مبنی‌بر‌کاستن‌فعالی ‌تهای‌باشگا‌ههای‌ ورزشی‌ سرپوشیده‌ در‌ این‌ زمان‌ حساس،‌ فعالیت‌ باشگاه‌ ورزشی‌ فروهر‌ (گیو)‌ تا‌ اطالع‌بعدی‌کم‌م ‌یشود. بیستوششمین سالگرد اردشیر مرادیان مجازی برگزار شد روانشاد‌اردشیر‌مرادیان‌س ‌هشنبه‌۰2‌خوردادماه‌ ‌1۳99 خورشیدی‌ با‌ اوستاخوانی‌ موبدیار‌ پریا‌ ماوندی‌ برگزار‌ شد.‌ آیین‌ یادبود‌ به‌ گون‌هی‌ برخط‌ در‌ صفح‌هی‌ اینستاگرام‌ کانون‌ دانشجویان‌ زرتشتی‌ پخش‌ شد‌ و‌ همکیشان‌توانستند‌مجازی‌در‌آیین‌هم‌بهره‌ شوند‌و‌همانند‌سا ‌لهای‌گذشته‌یاد‌یکی‌از‌ خدمتگزاران‌باغ‌اوسون‌دربند‌را‌گرامی‌بدارند. امسال‌ با‌ شرایط‌ پیش‌ آمده‌ در‌ پی‌ گسترش‌ ویروس‌ کرونا،‌ هموندان‌ کانون‌ دانشجویان‌ زرتشتی،‌ یاد‌ روانشاد‌ اردشیر‌ مرادیان،‌یار‌تالشگر‌خود‌را‌در‌تاالر‌لعل‌ نوذر‌جمشیدیان‌بدون‌باشندگی‌(:حضور)‌ همکیشان‌ گرام‌یداشتند‌ و‌ آیین‌ برخط‌ (الیو)‌از‌اینستاگرام‌پخش‌شد. آیین‌ بیس‌توششمین‌ سالگرد‌ درگذشت‌ ‌)/LYH(

© PressReader. All rights reserved.