نه به اينترنت حجمی!

Asre Ertebat - - ارتباطات - زهرا ميرخانی [email protected] ADSL(

در حالی که یک ســال از وعده رگولاتوری مبنی بر تغییر روش محاسبه اینترنت حجمی برای سرویسهای اینترنت پرسرعت ثابت ) در سآایزنمادهنن تزندیظیکم م مقریراگذترود اارمتاباگوطیاات"آریانددیهو ینزید یهنکوز" فمروارندر نسظیرد مه و ـکـمواوکالانن

س ارایه دهندگان اینترنت به ارایه اینترنت حجمی مشغول اند. در حالی که رگولاتوری با اســتناد به مصوبه شــماره 237 کمیســیون تنظیم مقررات رادیویی قرار بود به ســمت تغییر مدل اینترنت ثابت از حجمی به ســرعتی برود اما در عمل این اتفاق رخ نداد و با نقض غرض تنها به حذف ســرویس های نامحدود اکتفا شــد. ) گزارش کامل را در صفحه 7 بخوانید.( در شــرایطی که با وجود شــبکه های اجتماعی و پیام رســان ها، میزان مصرف کاربران از اینترنت رشــدی نجومی داشته است بسیاری از افراد مدام نگران اتمام بســته های اینترنتی خود هســتند. روشن است که با اجرایی شــدن این روش که البته نیاز به طی کردن پروســه پیچیده ای هم ندارد و تنها با برگزاری چند جلســه کارشناسی و تعرفه گذاری قابل اجراســت، محتوای بیشــتر بدون محدودیت در حجم دانلود در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت و به گفته معاون ســازمان تنظیم مقررات این روش گامی مثبت در جهت ارایه خدمات باکیفیت با قیمت مناسب برای کاربران خواهد بود و با توجه به رواج ســرویس های ویدیویی این تصمیم می تواند کارساز باشد. اما می توان حدس زد که یکی از دلایل اجرایی نشدن این تصمیم شاید وجود مشترکانی باشد که "مادام الدانلود" هســتند و با برداشته شدن سقف دانلود، احتمالا بی هیچ انصاف و حســاب و کتابی مدام به مصرف بی رویه بپردازند. هرچند می توان به راحتی مشــترکانی که فرهنگ اســتفاده درست از اینترنت را ندارند، شناســایی کرد و تمهیداتی برایشان اندیشید و بخش اعظم مردم را که سودشــان در اســتفاده از اینترنت ســرعتی به جای حجمی اســت، فدای تعداد اندکی نکرد که در هرحال و در هرجامعه ای وجود دارند. به نظر می رسد حذف اینترنت حجمی یکی از مهم ترین اتفاقاتی باشد که در صورت محقق شدن رضایت صددرصدی کاربران اینترنت را به دنبال خواهد داشت، مشروط بر اینکه با تعرفه گذاری به گونه ای عمل نکرد که کاربران خواستار بازگشت اینترنت حجمی شوند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.