یکسالازتدوین«سندموانعكسبوكارهایICT » گذشت

بخشخصوصی؛مشکلاتوملاحظات

Asre Ertebat - - ويژه - نادر نینوایی [email protected]

اوایل خرداد ماه ســال گذشــته بود که ســند موانع کسبوکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارایه شد. این سند حاصل مطالعه مسایل و مشکلات فعالان خصوصی در این عرصه بود و اطلاعات خوبی نیز گردآوری شده بود که به شکلی شــفاف، چالشها و راهکارها را در اختیار مدیران مســوول در نهادهای تصمیمگیر قرار میداد. اگرچه در همان ابتدای ارایه این سند برخی از فعالان قدیمی حوزه ICT به دلیل تعریف نقش غالب سازمان نظام صنفی رایانه ای و در مقابل نادیده گرفته شــدن سایر تشــکل ها و اتحادیه ها آن را بخشــی و یکطرفه میدانســتند و انتقاداتی را بــه آن وارد میکردند، اما به هر روی ارایه ســندی از موانع کسبوکار حوزه فاوا امیدی برای بررسی و حل مشکلات این حوزه را به وجود میآورد. با این وجود و با توجه به گذشــت یک سال از ارایه این سند تاکنون نتایج تدوین این سند و پیگیری اجرای محتویات آن از سوی نهادهای مسوول در دست نیســت. از نقاط مثبت این ســند پرهیز از کلیگویی و تعارفات مرسوم و اشاره کاملا مســتقیم و شفاف به مشکلات و چالشهای اصلی در این حوزه بود که اگرچه از سرنوشت آن در دولت یازدهم اطلاعی در دست نیست اما میتوان انتظار پیگیری و اجرای آن در دولت دوازدهم را داشــت، البته به شرط مشــارکت و پیگیری تمامی ذینفعان و فعالان بخش خصوصی.

آخرین وضعیت سند موانع كسبوكار فاوا

ســند موانع کســبوکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال گذشته منتشر شــده و به گفته دبیر ســازمان نظام صنفی رایانهای از خرداد ماه همان سال هم آماده دریافت پیشنهادات تکمیلی و ارایه به نهادهای حاکمیتــی و تصمیمگیر در حوزه فاوا بوده اســت که اطلاعی از نتایج در دست نیست. جالب آنکه سازمان نظام صنفی و رایانهای در این سند علاوه بر تشــریح معضلات و فعالیتهای تجاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهکارهای مشخصی را نیز برای مرتفع کردن و حل مشــکلات حوزه ارایه کرد که البتــه تاکنون اقدامی عملی برای حل آنها توســط نهادهای دولتی به انجام نرسیده است. مهمترین مشکلات مطرح شده در سند موانع کسبوکار فاوا مربوط به مســایل حــوزه نرمافزار، ســختافزار، اینترنت، تجــارت الکترونیکی، مشــاوران و تجهیزات شــبکه بود که باتوجــه به آدرسدهــی دقیق صورت گرفته شروع اقدام عملی برای حل مشکلات به راحتی ممکن بود.

چالش های سند موانع كسب وكارهای نظام صنفی

باید متذکر شــد که بینتیجه ماندن انتشار سند موانع کسبوکار در حوزه فاوا البته از همان ابتدا نیز به دلایل ایرادات ساختاری در شــیوه تهیه آن امری کاملا قابل پیشبینی بود. همانطور که ذکر شــد یکی از مشکلاتی که در زمینه ارایه این سند وجود داشت؛ معرفی سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان تنها بازیگر خصوصی در حوزه فاوا بود. حال آنکه سند مذکور به هر حال بخش زیادی از فعالان صنف ICT را در بر گرفته و میشد از حمایت و مشارکت آنها نیز استفاده کرد. مساله و مشکل دومی که در سند موانع کسبوکارهای ICT مشــاهده میشد اما، زمان ارایه آن بود. این سند در شرایطی منتشر شد که دولت یازدهم، سال پایانی فعالیت خود را طی میکرد و باتوجه به این که دولتها در سال پایانی فعالیتشان بیشتر به اجرای پروژهها و نیز تمرکــز بر فعالیتهای قابل لمس و بعضا تبلیغاتی تمرکز دارنــد عملا مجال پرداختن به این سند در دولت یازدهم حاصل نشد. و سومین مساله اینکه، اگرچه سندی با عنوان موانع کسبوکارهای ICT با ذکر جزییات و خواســتههای روشن از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای تدوین شده، اما با این وجود نوعی رضایت از عملکرد دولت در حوزه ICT در سطح مدیران این سازمان دیده میشــود و کمتر شاهد اتخاذ مواضع تند از سوی ایشان بودهایم.

مرور مشکلات احصا شده در سند

همانطور که ذکر شــد مرور بســیاری از مســایل و مشکلات در سند موانع کســبوکارهای ICT از جمله نقاط قوت این سند بود. از جمله این مشکلات میتوان به تعدد مجوزهای لازم، نبود اطلاعات شفاف در حوزه فاوا، مشــکلات ســرمایهگذاری در حوزه فاوا و حاضر نبودن شرکتهای این عرصه در بورس اشاره کرد. از جمله مشکلات دیگری که در سند به آن اشاره شده بود و البته هنوز هم وجود دارنــد واردات گرانقیمت کالاهای واسطهای و مشــکلات متعدد برای صادرات نرمافزار بود. وجود تعرفههای غیرکارشناســی برای واردات اقلامی که ماهیت عینی دارند از قبیل سختافزار و تجهیزات شبکه و قیمت بالای پهنای باند اینترنت دو مشکل عمده و اساسی دیگر در این حوزه بود که در سند نظام صنفی به آنها پرداخته شده و البته همچنان نیز پابرجا هستند. این سازمان برای حل مشــکل قیمت بالای پهنای باند پیشــنهاد داده بود که تهیه پهنای باند توســط بخش خصوصی صورت گیــرد و وزارت ارتباطات شکســت انحصار شــرکت زیرســاخت در خرید و فروش پهنای باند را در دستور کار خود قرار دهد. موضوعی که البته با توجه به درآمدهای دولت از ایــن محل و همچنین دخیل کردن مســاله امنیت در آن همچنان بینتیجه مانده اســت. در خصوص صادرات نرمافــزار نیز نظام صنفی در سند منتشره پیشنهاد داده بود که دولت در خصوص کشورهایی که ایران به آنها صادرات نرمافزار دارد و میتوانند کشورهای هدف ما باشند مثل عراق، افغانستان، سوریه و لبنان تحقیق و نیازسنجی را انجام دهد تا نیاز بازارهای این کشورها به شکلی دقیق برآورد شود که همچنان این اقدام نیز انجام نشده است. در نهایت این که قدر مسلم، این ســند که بدون هیچ تعارفی بــه چالشها و موانع توســعه بــازار و فعالیت شــرکتهای خصوصی در حوزه ICT پرداخته، شاید جامعترین و بینقصترین ســند موجود نباشد، اما در وضعیت موجود و خلأ نقشههای کلان و بیبرنامگیهای حال حاضر میتواند پایه مناسبی برای پیگیری و اعمال فشار از ســوی فعالان بخش خصوصی به دولتمردان بعدی باشد. در نهایت اینکه با وجود اشاره به انبوه مشکلات در سند کســبوکارهای ICT ، در چهار سال گذشته از یک سو نوعی ملاحظه در فشار و پیگیری خواستههای صنفی به چشم میخورد و از سوی دیگر )حداقل در سطح مدیران سازمان نصر( نوعی رضایت از عملکرد دولتمردان دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.